Relation between the shape and course of lactation curve and production traits of Polish Holstein-Friesian and Montbeliarde cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 27-36
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Relation between the shape and course of lactation curve and production traits of Polish Holstein-Friesian and Montbeliarde cows

GOŁĘBIEWSKI MARCIN, PIOTROWSKI TOMASZ, BRZOZOWSKI PIOTR, HENRYK GRODZKI, PRZYSUCHA TOMASZ, SLÓSARZ JAN, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, AGATA WÓJCIK
Faculty of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Relation between the shape and course of lactation curve and production traits of Polish Holstein-Friesian and Montbeliarde cows. The aim of the study was to examine the relation between shape and course of lactation curve and production traits of Polish Holstein-Friesian and Montbeliarde cows kept under various production systems. The production parameters were based on cows records developed by Polish Federation of Cattle Breeders and Producers and involved 1374 lactations. For estimation of lactation curve parameters Wood’s model was applied. The influence of breed, lactation number and type of the farm on Wood’s parameters were analyzed. The relations between shape and curse of the lactation curve on daily production and milk chemical composition were investigated. Analysis revealed that standard shape of the lactation curve was the most often observed, the significantly higher frequency was observed in mo than phf cows. Cows with standard lactation curve characterized by the highest production and the best milk quality. The significant influence of breed, lactation number and farm type on Wood’s parameters were stated. Cow with less dynamic changes in milk production during lactation characterized by significantly better production parameters.

Key words
: lactation persistency, lactation curve shape, production traits, dairy cow, Montbeliarde breed, Polish Holstein-Friesian breed

Streszczenie: Zależność między kształtem oraz przebiegiem krzywej laktacji a cechami produkcyjnymi krów rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej i montbeliarde. Celem pracy było określenie zależności między kształtem i przebiegiem krzywych laktacji a kształtowaniem się parametrów produkcyjnych w stadach krów rasy phf i mo w różnych systemach utrzymania. Wskaźniki produkcyjne analizowanych stad opracowano na podstawie wyników oceny użytkowości mlecznej, które obejmowały 1374 laktacje. Do obliczenia parametrów krzywej laktacji wykorzystano model Wood’a. Analizom poddano wpływu: rasy, laktacji oraz typu gospodarstwa na kształtowanie się parametrów modelu Wood’a. Badano również zależność między kształtem i przebiegiem krzywej a produkcją i składem chemicznym mleka w próbnych udojach. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że najczęściej występującym typem krzywej była krzywa standardowa, która wykazała wyższą częstotliwość krów rasy mo niż phf. Standardowy przebieg krzywej laktacji gwarantował najwyższą produkcję i jakość mleka badanych krów. Stwierdzono istotny wpływ rasy, laktacji oraz typu gospodarstwa na kształtowanie się parametrów modelu Wood’a. Krowy charakteryzujące się mniej dynamicznym przebiegiem laktacji charakteryzowały się istotnie lepszą produkcyjnością laktacyjną.

Please use the following format to cite the selected article:
GOŁĘBIEWSKI M., PIOTROWSKI T., BRZOZOWSKI P., GRODZKI H., PRZYSUCHA T., SLÓSARZ J., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., NAŁĘCZ-TARWACKA T., WÓJCIK A. Relation between the shape and course of lactation curve and production traits of Polish Holstein-Friesian nd Montbeliarde cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 27-36

Author’s address:
Marcin Gołębiewski
Cattle Breeding Division
Department of Animal Breeding
Faculty of Animal
Sciences, 02-786 Warsaw
Ciszewskiego St. 8, Poland
e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl