Effect of copper nanoparticles and copper sulfate administered in ovo on copper content in breast muscle, liver and spleen of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 135–142
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Effect of copper nanoparticles and copper sulfate administered in ovo on copper content in breast muscle, liver and spleen of broiler chickens

NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, AGNIESZKA WNUK1, EWA SAWOSZ2, JAN NIEMIEC1
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Effect of copper nanoparticles and copper sulfate administered in ovo on copper content in breast muscle, liver and spleen of broiler chickens. The initial experimental material included 300 hatching eggs of Hubbard Flex chickens. The eggs were divided into three groups: control, NanoCu and CuSO4. Eggs from groups NanoCu and CuSO4 were subjected to in ovo injection to the air cell of egg. Experimental solutions were administered by in ovo injection using a sterile needle and a 0.3 mL syringe as follows: NanoCu – colloid of copper nanoparticles, concentration 50 ppm; and CuSO4 – colloid of copper sulfate, concentration 50 ppm. The eggs were incubated under standard conditions. After hatching, 50 chicks were selected from each group for 42-day rearing. The birds were fed standard feed concentrates for broilers. In that last day of rearing (42 day), 12 females and 12 males were selected from each group. The right part of their breast muscle, their liver and spleen were collected for copper content determinations. Results of this experiment confirm previous scientific reports which demonstrate that the greatest accumulation of copper is observed in soft organs like liver or spleen.

Key words
: nanoparticles, in ovo, copper, copper sulfate, egg

Streszczenie: Wpływ nanocząstek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na zawartość miedzi w mięśniu piersiowym, wątrobie i śledzionie kurcząt brojlerów. Materiał doświadczalny początkowo stanowiło 300 jaj wylęgowych kurcząt Hubbard Flex. Jaja podzielono na trzy grupy: kontrola, NanoCu i CuSO4, z czego jaja z grupy NanoCu i CuSO4 poddano zabiegowi iniekcji in ovo do komory powietrznej. Eksperymentalne roztwory podano poprzez wstrzyknięcie in ovo przy użyciu sterylnej igły i strzykawki 0,3 ml kolejno do grup: NanoCu (koloid nanocząstek miedzi, stężenie 50 ppm), CuSO4 (koloid siarczanu miedzi, stężenie 50 ppm). Jaja inkubowano w standardowych warunkach. Po wykluciu z każdej grupy wybrano po 50 piskląt do odchowu trwającego 42 dni. Ptaki żywiono standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi dla brojlerów. W ostatnim 42. dniu odchowu z każdej grupy wybrano po 12 samic i 12 samców, od których pobrano prawą część mięśnia piersiowego, wątrobę i śledzionę celem określenia zawartości miedzi. Wyniki doświadczenia potwierdzają wcześniejsze doniesienia naukowe, że największą kumulację miedzi obserwuje się w narządach miękkich, takich jak wątroba czy śledziona.

Please use the following format to cite the selected article:
MROCZEK-SOSNOWSKA N., ŁUKASIEWICZ M., WNUK A., SAWOSZ E., NIEMIEC J. Effect of copper nanoparticles and copper sulfate administered in ovo on copper content in breast muscle, liver and spleen of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 135-142

 

Authors’ address:
Natalia Mroczek-Sosnowska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: nataliamroczek1@wp.pl