Diets supplemented with Mytilus galloprovincialis from polluted and non-polluted waters and their influence on zinc content in liver of rats loaded with cholesterol

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 127–133
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Diets supplemented with Mytilus galloprovincialis from polluted and non-polluted waters and their influence on zinc content in liver of rats loaded with cholesterol

IWONA JESION1, MARIA LEONTOWICZ2, HANNA LEONTOWICZ2, MARTA KOŁNIERZAK1, MIKOŁAJ A. GRALAK2, YONG-SEO PARK3, SHELA GORINSTEIN4
1Department of Biology of Animal Environment, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Physiological Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Horticultural Science, Mokpo National University
4Department of Medicinal Chemistry and Natural Products, The Hebrew University – Hadassah Medical School  

Abstract: Diets supplemented with Mytilus galloprovincialis from polluted and non-polluted waters and their influence on zinc content in liver of rats loaded with cholesterol. Mussels may reflect the environmental problems that the ecosystem faces. Mytilus galloprovincialis is widely used as an indicator of water pollution in biological monitoring studies. These mussels are filter feeders and may accumulate important ecosystem pollutants what in turn may pose a potential risk to other organisms in the food chain. The aim of the study was to determine zinc content in the diets supplemented with mussels from polluted and non-polluted areas and in the livers of rats fed these diets for 30 days. The zinc content in the diets with mussels from contaminated and noncontaminated waters and in rat livers was examined using a flame atomic absorption spectrophotometry (Perkin-Elmer 1100B). The slight increase in zinc content from 73.2 ±1.2 mg/ /kg in ch diet (control with 1% of cholesterol) to 77.2 ±0.5 mg/kg in the diet with mussels from polluted site was found, but zinc content in all diet was within the normal limits reviewed by McDowell (1992) – 40 to 100 ppm. Zinc content in the diet supplemented with mussels from nonpolluted site (73.7 ±3.7 mg/kg) was similar to that found in ch diet. It can be concluded that cholesterol does not affect zinc bioaccumulation. However, prolonged consumption of mussels from contaminated sites may increase accumulation of zinc in the liver of rats.

Key words
: mussels, polluted, non-polluted, zinc, rat, liver

Streszczenie: Diety z dodatkiem Mytilus galloprovincialis z wód niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych oraz ich wpływ na zawartość cynku w wątrobie szczurów obciążonych cholesterolem. Małże mogą odzwierciedlać problemy środowiskowe, przed którymi stoi ekosystem. Mytilus galloprovincialis jest szeroko wykorzystywany w biomonitoringu. Małże te są filtratorami i mogą kumulować w tkankach ważne zanieczyszczenia z ekosystemu, co z kolei może stanowić potencjalne zagrożenie dla innych organizmów w łańcuchu troficznym. Celem badania było określenie zawartości cynku w dietach z dodatkiem małży z obszarów niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych oraz w wątrobach szczurów żywionych tymi dietami przez 30 dni. Zawartość cynku w dietach z małżami z zanieczyszczonych i niezanieczyszczonych wód i wątrobach szczurów oznaczono metodą płomieniowej absorpcji atomowej (Perkin-Elmer 1100B). Wykazano nieznaczny wzrost zawartości cynku w diecie z małżami z wód zanieczyszczonych (77,2 ±0,5 mg/kg) względem grupy ch – kontrola z 1% udziałem cholesterolu (73,2 ±1,2 mg/kg), ale zawartość cynku we wszystkich dietach mieściła się w granicach normy podanych przez McDowell (1992) – 40–100 ppm. Zawartość cynku w diecie z małżami z obszarów niezanieczyszczonych (73,7 ±3,7 mg/kg) była zbliżona do zawartości w diecie grupy ch. Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że cholesterol nie wpływa na bioakumulację cynku. Jednak, długotrwałe spożywanie małży z wód zanieczyszczonych może zwiększyć akumulację cynku w wątrobie szczurów.

Please use the following format to cite the selected article:
JESION I., LEONTOWICZ M., LEONTOWICZ H., KOŁNIERZAK M., GRALAK M.A., PARK Y.-S., GORINSTEIN S. Diets supplemented with Mytilus galloprovincialis from polluted and non-polluted waters and their influence on zinc content in liver of rats loaded with cholesterol. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 127-133

 

Authors’ address:
Iwona Jesion
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: iwona_jesion@sggw.pl