Effect of ensiling pumpkin Cucurbita maxima with the addition of inoculant or without it on chemical composition and quality of silages

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 103–110
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Effect of ensiling pumpkin Cucurbita maxima with the addition of inoculant or without it on chemical composition and quality of silages

GABRIELA DOROTA HALIK, ANDRZEJ ŁOZICKI, AGATA KOZIORZĘBSKA, MARIA DYMNICKA, EWA ARKUSZEWSKA
Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: Effect of ensiling pumpkin Cucurbita maxima with the addition of inoculant or without it on chemical composition and quality of silages. The aim of the studies was to determine the effect of ensiling the pumpkin on chemical composition and quality of silages. The silages were produced from pumpkin of Justynka variety. Before ensiling, the disintegrated pumpkin fruits were mixed with the dried beet pulp in ratio equals 80 : 20. Two variants of silages were prepared: with the inoculant and without it. In the silages, the following basic chemical composition was determined: the content of dry matter, crude ash, crude protein, crude fat, crude fibre, NDF, ADF and ADL. The indicators, being an evidence of the run of ensiling process and the quality of the obtained silages, were also determined, i.e. pH, lactic, acetic and butyric acids, ammonia nitrogen, ethanol and aerobic stability. In the obtained silages, as compared to the material before ensiling, the lower content of crude fibre and ADF was found whereas in the silage with inoculant, NDF level was also lowered. The silages with the inoculant were characterized by higher content of lactic and acetic acids and lower level of nitrogen, ammonia and ethanol. The silages with the inoculant had also higher aerobic stability. The conducted studies indicate that the application of inoculant has affected the improvement of the quality of the obtained silages.

Key words: silage, pumpkin, dried beet pulp, inoculants, chemical composition

Streszczenie: Wpływ zakiszania dyni olbrzymiej z dodatkiem lub bez dodatku inokulanta na skład chemiczny i jakość kiszonek. Celem badań było określenie wpływu zakiszania dyni na skład chemiczny i jakość kiszonek. Kiszonki przygotowano z dyni odmiany Justynka. Przed zakiszeniem rozdrobnione owoce dyni wymieszano z suszonymi wysłodkami w proporcji wynoszącej 80 : 20. Przygotowano dwa warianty kiszonek z preparatem bakteryjno-enzymatycznym i bez preparatu. W kiszonkach oznaczono podstawowy skład chemiczny: zawartości suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego, NDF, ADF, ADL. Oznaczono również wskaźniki świadczące o przebiegu procesu zakiszania i jakości uzyskanych kiszonek: pH, zawartość kwasów mlekowego, octowego i masłowego, azotu amonowego, etanolu oraz stabilność tlenową. W uzyskanych kiszonkach w porównaniu do materiału przed zakiszaniem stwierdzono mniejszą zawartość włókna surowego, ADF, a w kiszonce z inokulantem również NDF. Podstawowy skład chemiczny oraz pH w obu wariantach zakiszania były podobne. Kiszonki z inokulantem charakteryzowały się większą zawartością kwasów mlekowego oraz octowego, natomiast mniejszą azotu amoniaku i etanolu. Kiszonka z inokulantem miała również wyższą stabilność tlenową. Badania wskazują, że zastosowanie inokulanta wpłynęło na poprawę jakości uzyskanych kiszonek.

Please use the following format to cite the selected article:
HALIK G.D., ŁOZICKI A, KOZIORZĘBSKA A., DYMNICKA M, ARKUSZEWSKA E. Effect of ensiling pumpkin Cucurbita maxima with the addition of inoculant or without it on chemical composition and quality of silages. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014:103-110

 

Authors’ addresses:
Gabriela Halik
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: gabrysiahalik@wp.pl