Factors affecting prolificacy and lambs rearing results in Olkuska sheep population

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 85–94
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Factors affecting prolificacy and lambs rearing results in Olkuska sheep population

WIOLETA DROBIK, ELŻBIETA MARTYNIUK
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Factors affecting prolificacy and lambs rearing results in Olkuska sheep population. The aim of this study was to evaluate reproductive performance of the growing Olkuska sheep population and to analyse impact of a number of factors on lamb rearing results as well as the length of ewes’ utilisation in the flock. Although reproductive performance of Olkuska sheep is still at a relatively high level, recently a decrease of average prolificacy and the continuously low percentage of lambs reared have been observed. This might be related to the rapid growth of the population in the recent years and rather short flock-life of ewes, on average 3.17 years. The results of this study confirm that the size of the litter had the highest impact on lamb rearing results. Substantial differences in reproductive performance depending on the age of the dam were also observed. Despite of poor rearing of lambs born in large litters, no significant correlation between the average prolificacy of ewes in the flock and the percentage of lambs being reared was observed. The results indicate that a major influence on lamb rearing performance depends upon individual characteristics of a dam, as well as husbandry conditions in the flock and skills of the breeder.

Key words: Olkuska sheep, litter size, lamb Reading

Streszczenie: Analiza czynników wpływających na plenność oraz odchów jagniąt w populacji owiec rasy olkuskiej. Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie populacji owiec olkuskich pod względem użytkowości reprodukcyjnej na przestrzeni ostatnich lat oraz analiza wpływu wybranych czynników na wyniki odchowu jagniąt oraz długość użytkowania matek w stadzie. Użytkowość reprodukcyjna owiec olkuskich kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie, w ostatnich latach obserwuje się jednak obniżenie poziomu plenności oraz utrzymujący się dość niski poziom odchowu jagniąt. Może to być związane z dynamicznym rozwojem populacji oraz krótkim okresem użytkowania matek w stadach wynoszącym średnio jedynie 3,17 lat. Czynnikiem, który ma największy wpływ na odchów jagniąt u owiec rasy olkuskiej, jest wielkość miotu. Obserwuje się również wyraźne zmiany w użytkowości reprodukcyjnej w zależności od wieku matki. Pomimo słabszych wyników odchowu w przypadku licznych miotów nie obserwuje się istotnej korelacji między średnią plennością matek w stadzie a poziomem odchowu jagniąt. Wskazuje to na fakt, że decydujący wpływ na odchów mają indywidualne predyspozycje matki, warunki utrzymania zwierząt oraz umiejętności hodowcy.

Please use the following format to cite the selected article:
DROBIK W., MARTYNIUK M. Factors affecting prolificacy and lambs rearing results in Olkuska sheep population. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 85-94

 

Authors’ address:
Wioleta Drobik
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: wioleta_drobik@sggw.pl