Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 79–84
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province

IWONA BIELA2, MARLENA KOŹLIŃSKA2, PAULINA SOSNOWSKA2, DOROTA JĘDRUCHÓW2 , MONIKA ŁUKASIEWICZ1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Sciences – SGGW
2„Aves” Scientific Circle, Warsaw University of Sciences – SGGW

Abstract:
Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province. The study was based on observations of birds of the crow family (Corvidae) since May till November, during intensive training of a raptor common buzzard Buteo buteo on various areas – urban and extra-urban, of the Mazowieckie Province at various times of the day. A distinct difference was noted in the activity of the corvids depending on land development. In the study period, 305 birds were recorded, the majority of which (n = 276) were noted on the urban area, which constituted 91% of all birds observed in the entire study period. The evaluation was also significantly affected by day time. In the afternoon hours, the activity of birds towards common buzzard was significantly higher and reached 65% on average. A lower activity of the birds was observed on extra-urban areas where representatives of the crow family – Eurasian jay Garrulus glandarius and Eurasian magpie Pica pica – showed minimal interest in the bird of prey. They were undertaking individual attempts of scaring the raptor off, without intensive alerting signals and calling other individuals.

Key words: corvids, raven, common buzzard, behaviors

Streszczenie: Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do myszołowa zwyczajnego Buteo buteo na obszarach miejskich i pozamiejskich województwa mazowieckiego. Badania oparto na obserwacjach ptaków z rodziny krukowatych (Corvidae) od maja do końca listopada, podczas intensywnego treningu ptaka drapieżnego myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w zróżnicowanych obszarach – miejskim i pozamiejskim, województwa mazowieckiego o różnych porach dnia. Stwierdzono wyraźną różnicę w aktywności krukowatych w zależności od zabudowania terenu. W trakcie prowadzonych badań odnotowano 305 sztuk ptaków, z czego zdecydowaną większość, tzn. 276 sztuk, na terenie miejskim, co stanowiło 91% obserwowanych osobników w ciągu całego okresu badań. Istotny wpływ na ocenę miała również pora dnia. W godzinach przedpołudniowych aktywność ptaków w stosunku do myszołowa zwyczajnego była znacznie większa i wynosiła średnio 65%. Mniejszą aktywność obserwowano na terenach pozamiejskich, gdzie przedstawiciele krukowatych – sójka zwyczajna Garrulus glandarius oraz sroka Pica pica – wykazywały minimalne zainteresowanie ptakiem drapieżnym. Podejmowały one indywidualne próby odstraszenia drapieżnika, bez intensywnych sygnałów ostrzegawczych i nawoływania innych osobników.

Please use the following format to cite the selected article:
BIELA I., KOŹLIŃSKA M., SOSNOWSKA P., JĘDRUCHÓW D., ŁUKASIEWICZ M. Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 79-84

 

Authors’ address:
Monika Łukasiewicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8
02–786 Warszawa
Polska