The effect of fibre level in the mixture on the state of intestinal epithelium of fatteners

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 61–66
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

The effect of fibre level in the mixture on the state of intestinal epithelium of fatteners

ANNA REKIEL1, JUSTYNA WIĘCEK1, MARZENA CICHOWICZ2, WOJCIECH BIELECKI3, PAULINA WIESZCZY4
1Department of Pig Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Pathomorphology, Military Medical Institute in Warsaw
3Department of Pathology of Exotic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
4Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Oncology Centre of Postgraduate Medical Education

Abstract: The purpose of the work was to determine the effect of the fi bre content in the mixture on morphometric traits of intestinal epithelium of fatteners. In one-phase fattening, 14 crossbred pigs were classifi ed into two groups and ad libitum fed the mixtures, differing in the composition and nutritional value, including the level of crude fi bre (control group – C – 3.4%; experimental group – E – 12%) but with the maintained energy-protein ratio (1 : 13). At the age of 180 days, the fattening was completed; the weight of the pigs from C group was equal to ca. 100 kg and that one of the pigs from group E was by ca. 26 kg lower. The rate of growth of pigs from group E as compared to the animals from group C was slower (P ≤ 0.01). After slaughter, morphometric evaluation of the scrapes from the following three segments of the small intestine was carried out: duodenum, jejunum and ileum. There was found a lower mitosis index (the number of divisions per one crypt) of the intestinal epithelium cells of the pigs from group E as compared to group C (duodenum, P ≤ 0.01). The height of the epithelial cells in crypts and depth of crypts in three examined segments of small intestine (D, J, I) was higher in group E vs. group C (P ≤ 0.05; P ≤ 0.01), whereas the villus height was lower in group E vs. group C. The fi bre level in the mixture affected the direction and level of changes in the examined indicators, characterizing the morphometric traits of intestinal epithelium.

Key words: fatteners, nutrition, fibre level, intestinal epithelium

Streszczenie: Wpływ poziomu włókna w mieszance na stan nabłonka jelit tuczników. Celem pracy było określenie wpływu zawartości włókna w mieszance na cechy morfometryczne nabłonka jelit tuczników. W tuczu jednofazowym, 14 świń mieszańców podzielono na dwie grupy i żywiono do woli mieszankami różniącymi się składem i wartością pokarmową, w tym zawartością włókna surowego (grupa kontrolna – C – 3,4%, grupa doświadczalna – E – 12%), ale o zachowanym stosunku energetyczno-białkowym (1 : 13). W wieku 180 dni zakończono tucz; świnie z grupy C ważyły ok. 100 kg, a z grupy E o ok. 26 kg mniej. Tempo wzrostu świń z grupy E w porównaniu z grupą C było wolniejsze (P ≤ 0,01). Poubojowo dokonano oceny morfometrycznej skrawków trzech odcinków jelita cienkiego: dwunastnicy, jelita czczego i jelita biodrowego. Stwierdzono niższy indeks mitotyczny (liczba podziałów na 1 kryptę) komórek nabłonka jelit świń (dwunastnica, P ≤ 0,01) otrzymujących mieszankę o dużej zawartości włókna (grupa E) w porównaniu z grupą otrzymującą jego standardową zawartość w paszy (grupa C). Wysokość komórek nabłonka w kryptach i głębokość krypt w trzech badanych odcinkach jelita cienkiego (dwunastnica, jelito czcze i jelito biodrowe) miały większe wartości w grupie E w porównaniu z grupą C (P ≤ 0,05; P ≤ 0,01), a wysokość kosmków mniejszą. Poziom włókna w mieszance wpłynął na kierunek i poziom zmian badanych wskaźników charakteryzujących cechy morfometryczne nabłonka jelit.

Please use the following format to cite the selected article:
REKIEL A., WIĘCEK J., CICHOWICZ M., BIELECKI W., WIESZCZY P. The effect of fibre level in the mixture on the state of intestinal epithelium of fatteners. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 61–66

 

Author’s address:
Anna Rekiel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl