Analysis of fattening results of Polish Holstein-Friesian bulls and PHF × Belgian Blue crossbreds bulls

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 55–59
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Analysis of fattening results of Polish Holstein-Friesian bulls and PHF × Belgian Blue crossbreds bulls  

TOMASZ PRZYSUCHA, MAGDALENA STEFANIUK, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, JAN SLÓSARZ, KAROLINA WNĘK, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ
Department of Cattle Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of study was the comparison of fattening results of Polish Holstein- Friesian (PHF) and PHF × Belgian Blue crossbreds (PHF × BB) bulls fattened in intensive system up to age of 18 months. Fattening results of 50 bulls in each genotype group were analyzed. Bulls were kept in freestall system at seven private farms located in Central Poland and up to about 60 days of life fed with milk replacement, hay and concentrates and since that maize-silage, hay-silage and concentrates were introduced to their diet. Animals were weighted on digital scale every 3 months. After slaughter the dressing percentage and the carcasses evaluation by EUROP method were collected from processing plant. Standardized averages of bulls body weight at 120th, 210th and 540th day of life were calculated as well as the average daily body gains in particular fattening periods. Results reviled that crossbreds PHF × BB were heavier by 94.2 kg (11.61%) then purebreds PHF at age of 18 months. The average daily body gains were high and accounted 1081 g for PHF and 1183 g for PHF × BB bulls, respectively. Daily body gains of crossbreds were higher by 10.94%. Observed dressing percentage was high for the both genotype groups but by 3.4 percentage points higher for crossbreds which also obtained the better notes in EUROP carcasses evaluation.

Key words: fattening, commercial crossing, Belgian Blue, Polish Holstein-Friesian

Streszczenie: Analiza wyników opasu buhajków phf i mieszańców phf × belgijska biało-błękitna. Celem pracy było porównanie wyników opasu buhajków phf i mieszańców phf × belgijska biało- błękitna opasanych w systemie intensywnym do wieku 18 miesięcy. Analizowano wyniki opasu 50 buhajków w każdej grupie genotypowej. Buhajki obu grup były opasane w siedmiu gospodarstwach prywatnych w centralnej Polsce. Buhajki były utrzymywane luzem w kojcach grupowych i żywione do ok. 60. dnia życia preparatami mlekozastępczymi, sianem i paszami treściwymi, a po tym okresie kiszonką z kukurydzy, sianokiszonką i paszą treściwą. Opas prowadzono w systemie półintensywnym do ok. 18. miesiąca życia. Zwierzęta były ważone co trzy miesiące na wadze elektronicznej. Po odstawieniu do uboju z zakładów mięsnych uzyskano dane dotyczące wydajności rzeźnej i wydajności poubojowej oceny tusz metodą EUROP. Wyliczono średnie standaryzowane masy ciała buhajków na 120., 210. i 540. dzień życia oraz średnie dobowe przyrosty w poszczególnych okresach opasu. Buhajki mieszańce phf × bbb uzyskały w wieku 18 miesięcy większą o 94,2 kg masę ciała, czyli o 11,61% od czystorasowych buhajków rasy phf. Średnie dobowe przyrosty za cały okres opasu były bardzo duże i wynosiły 1081 g dla buhajków phf i 1183 g dla buhajków phf × bbb. Przyrosty mieszańców były o 10,94% większe niż cieląt czystorasowych. Wydajność rzeźna była wysoka w obu grupach genetycznych, ale o 3,4% wyższa w grupie mieszańców, które uzyskały również wyższe oceny uformowania tuszy w systemie klasyfikacji poubojowej tusz EUROP.

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., STEFANIUK M., GOŁĘBIEWSKI M., SLÓSARZ J., WNĘK K., KUNOWSKA-SLÓSARZ M. Analysis of fattening results of Polish Holstein-Friesian bulls and PHF × Belgian Blue crossbreds bulls. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 55–59

 

Author’s address:
Tomasz Przysucha
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
02-786 Warszawa
ul. Ciszewskiego 8
Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl