The application of ultrasonography (USG) technique for assessment of muscularity of Berrichon du Cher and Polish Merino lambs at the age of 70 days

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 47–53
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

The application of ultrasonography (USG) technique for assessment of muscularity of Berrichon du Cher and Polish Merino lambs at the age of 70 days

ROMAN NIŻNIKOWSKI1, ARTUR OPRZĄDEK2, KRZYSZTOF GŁOWACZ1, EWA STRZELEC1, GRZEGORZ CZUB1, MARCIN ŚWIĄTEK1, MAGDALENA ŚLĘZAK1
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2The Agricultural Property Agency

Abstract: The research was conducted on 106 Polish Merino lambs in 2010–2013 and 221 Berrichon du Cher lambs in 2008–2013 (except 2009). The research took place in GRH Żydowo near Gniezno. Animal muscularity was tested by USG technique on mld muscle cross section. Based on obtained results, the effect of type of birth, sex, father origin and class of scrapie resistance and double-factor interactions were statistically insignifi cant impact (except interactions sex × year of birth on round of “eye” of loin) on muscularity traits of Polish Merino and Berrichon du Cher lambs, highly statistical signifi cant effect of the year of birth on USG measurement traits p ≤ 0.01 (except spread width of “eye” of loin in Polish Merino breed). No effect of scrapie resistance class for muscularity traits indicates the possibility of freely conduct breeding work towards increasing resistant to scrapie genetics, without a negative impact on muscularity of lambs of both breeds. Strongly infl uence of year of the research as an environmental factor on the level of muscularity of lambs of both breeds at the age of 70 days has been shown, rather than the type of birth, sex, father origin or class of genetic resistance to scrapie.

Key words: sheep, ultrasonography technique, “eye” of the loin, muscle measurements

Streszczenie: Wykorzystanie techniki USG w ocenie umięśnienia jagniąt ras merynos polski i Berrichon du Cher w 70. dniu życia. Badaniami objęto 106 jagniąt rasy merynos polski w latach 2010– 2013 oraz 221 jagniąt rasy Berrichon du Cher w latach 2008–2013 (z wyłączeniem 2009 roku, w którym prac nie prowadzono) w GRH Żydowo pod Gnieznem. Zwierzęta poddano ocenie umięśnienia techniką USG, wykonując pomiary na przekroju poprzecznym mięśnia mld. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono: nieistotny wpływ typu urodzenia, płci i pochodzenia po ojcu oraz klasy oporności na trzęsawkę i interakcji dwuczynnikowych (z wyłączeniem wpływu interakcji płeć × rok urodzenia na pomiar obwodu przekroju poprzecznego mięśnia mld) na cechy umięśnienia jagniąt rasy merynos polski i Berrichon du Cher mierzone techniką USG; bardzo istotny wpływ roku doświadczenie na cechy umięśnienia mierzone techniką USG (za wyjątkiem wysokości „oka” polędwicy u rasy merynos polski); brak wpływu klasy oporności na trzęsawkę na cechy umięśnienia wskazuje na możliwość swobodnego prowadzenie pracy hodowlanej w kierunku zwiększenia opornych na trzęsawkę uwarunkowań genetycznych, bez negatywnego wpływu na poziom umięśnienia jagniąt obu ras. Wykazano zdecydowanie większy zakres oddziaływania roku doświadczenia, a więc czynnika środowiskowego, na poziom umięśnienia jagniąt obu ras w wieku 70 dni niż typu urodzenia, płci, pochodzenia po ojcu czy klasy oporności genetycznej na trzęsawkę.

Please use the following format to cite the selected article:
NIŻNIKOWSKI R., OPRZĄDEK A., GŁOWACZ K., STRZELEC E., CZUB G., ŚWIĄTEK M., ŚLĘZAK M. The application of ultrasonography (USG) technique for assessment of muscularity of Berrichon du Cher and Polish Merino lambs at the age of 70 days.  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 47–53

 

Author’s address:
Roman Niżnikowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl