Evaluation of thickness and color of wool in primiparas of Żelaźnieńska and Corriedale Sheep

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 37–42
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Evaluation of thickness and color of wool in primiparas of Żelaźnieńska and Corriedale Sheep

DOROTA KULESZA, KATARZYNA MOZGA, ROMAN NIŻNIKOWSKI, EWA STRZELEC, MARCIN ŚWIĄTEK, MAGDALENA ŚLĘZAK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The study was conducted on 19 samples of wool of Żelaźnieńska Sheep and 28 samples of wool of Corriedale Sheep. The thickness of fi bre and rendement were examined. The color of wool were measured by colorimetric technique. Basis of studies found a wider range of thicknes fi bre of Corridale Sheep and narrow range of thickness fi bre of Żelaźnieńska Sheep compared with the standards. Particular importance is to eliminate from the breeding primiparas Corriedale Sheep characterized by nominal thickness of fi bers 25 μm and less. Average nominal thickness of the fi bers were consistent with the cited standards. In Żelaźnieńska Sheep breed obtained, positive and highly signifi cant correlation coeffi cients of rendement and thickness to brightness (L*) and found a signifi cant correlation coeffi cient between rendement and the share of yellow color (b*). In Corriedale Sheep found positive and signifi cant statistical correlation coeffi cient between the brightness (L*) and nominal thickness. Correlations between traits characterizing the color of wool, and in particular the measurement of brightness (L*), to features such as the nominal thickness of the fi bers, indicate different trends occurring in Żelaźnieńska Sheep and Corriedale Sheep.

Key words: sheep, wool, thickness of fi ber, color

Streszczenie: Ocena grubości i barwy wełny przystępek owcy żelaźnieńskiej i corriedale. Badania przeprowadzono na 19 próbach wełny owcy żelaźnieńskiej i 28 corriedale pobranych podczas strzyży wykonanej na przystękach przeznaczonych do dalszej hodowli. Ocenie poddano cechy grubości włókien i rendement oraz barwy wełny mierzonej techniką kolorymetryczną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono szerszy przedział grubości nominalnych u owiec corriedale oraz zbyt wąski u owiec żelaźnieńskich w porównaniu z przyjętym wzorcem, co wymaga korekty poprzez pracę hodowlaną. Za szczególnie ważne uznać należy wyeliminowanie z hodowli przystępek corriedale charakteryzujących się grubością nominalną włókien 25 μm i mniej. Średnie grubości nominalne włókien mieściły się w standardach zgodnych z cytowanym wzorcem. Uzyskano również wysokie, dodatnie i wysoko istotne współczynniki korelacji rendement i grubości nominalnej z pomiarem stopnia jasności (L*) oraz istotny współczynnik pomiędzy rendement a udziałem barwy żółtej (b*) u owiec żelaźnieńskich oraz dodatni i istotny statystyczne współczynnik korelacji pomiędzy pomiarem stopnia jasności (L*) a grubością nominalną u owiec corriedale. Związki korelacyjne pomiędzy cechami charakteryzującymi barwę wełny, a w szczególności pomiarem stopnia jasności (L) a cechami np. grubości nominalnej włókien, wskazują na odmienne tendencje występujące u owiec żelaźnieńskich i corriedale.

Please use the following format to cite the selected article:
KULESZA D., MOZGA K., NIŻNIKOWSKI R., STRZELEC E., ŚWIĄTEK M., ŚLĘZAK M. Evaluation of thickness and color of wool in primiparas of Żelaźnieńska and Corriedale Sheep. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 37–42

 

Author’s address:
Roman Niżnikowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl