Nanoparticles of copper and entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev, 1934) in reducing the number of the lesser mealworm beetle Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 29–35
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Nanoparticles of copper and entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev, 1934) in reducing the number of the lesser mealworm beetle Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)  

KORNELIA KUCHARSKA1, ELŻBIETA PEZOWICZ1, DOROTA TUMIALIS1, DARIUSZ KUCHARSKI2, BARBARA ZAJDEL3
1Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Ecology, Warsaw University
3Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Antibacterial properties of metal nanoparticles are well documented and known, but its potential use in agriculture as an anti pest agents – not. Possible negative or positive reactions with popular integrated pest management (IPM) methods need to be checked and verifi ed. The effect of copper nanoparticles on the mortality of entomopathogenic nematodes (EPNs) Steinernema feltiae from Owinema biopreparation was tested. This biopreparation is being used against serious agricultural pests. It was found that mortality of nematodes depends on nano- -Cu concentrations and on the length of contact of Steinernema larvae with nano-Cu solution. In this study the effect of different concentrations of nanoparticles on pathogenic properties of entomopathogenic nematodes – mortality of pest beetle Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) infected by EPNs and extensiveness of infection, was also studied. It showed that the high concentrations of Cu may decrease abilities of EPNs to enter, grow and proliferate inside the host body.

Key words: entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae, Owinema, Alphitobius

Streszczenie: Nanocząstki miedzi i nicienie entomopatogeniczne Steinernema feltiae (Filipjev, 1934) w ograniczaniu liczebności pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). Właściwości antybakteryjne nanocząsteczek metali są dość dobrze znane, jednak ich możliwe wykorzystanie w rolnictwie, do zwalczania szkodliwych bezkręgowców, już nie. Pozytywne i negatywne interakcje z popularnymi, zintegrowanymi metodami zwalczania szkodników (IPM) powinny zostać sprawdzone i zweryfikowane. Zbadano wpływ nanocząsteczek miedzi na śmiertelność nicieni entomopatogenicznych Steinernema feltiae pochodzących z biopreparatu Owinema. Stwierdzono, że śmiertelność ich zależy od stężenia nanocząsteczek miedzi oraz czasu kontaktu larw z tymi roztworami. Zbadano również wpływ różnych stężeń nano-Cu na patogeniczność nicieni – śmiertelność zainfekowanych chrząszczy Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797), ekstensywność infekcji. Wykazano, że w wyższych stężeniach Cu nicienie mogą mieć mniejszą zdolność do penetrowania, wzrostu i rozmnażania się w ciele gospodarza.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCHARSKA K., PEZOWICZ E., TUMIALIS D., KUCHARSKI D., ZAJDEL B. Nanoparticles of copper and entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev, 1934) in reducing the number of the lesser mealworm beetle Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 29–35

 

Authors’ address:
Kornelia Kucharska, Elżbieta Pezowicz, Dorota Tumialis
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Zakład Zoologii
ul. Ciszewskiego 8
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: kornelia.kucharska@op.pl

Dariusz Kucharski
Wydział Biologii UW
Instytut Zoologii
Zakład Ekologii
ul. Żwirki i Wigury 101
02-097 Warszawa
Poland

Barbara Zajdel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Pracownia Pszczelnictwa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland