Effect of rearing system on the microbiological quality of Pekin P44 and Muscovy MR71 ducks bowel

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 13–20
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Effect of rearing system on the microbiological quality of Pekin P44 and Muscovy MR71 ducks bowel

KRZYSZTOF DAMAZIAK1, MONIKA MICHALCZUK1, ANNA KUREK2

1Departament of Poultry Breeding,
2Departament of Horses Breeding, Warsaw University of Live Science – SGGW

Abstract: In this study, we analyzed the effect of rearing system of ducks on the quantitative and qualitative composition of their gut microfl ora. 180 ducks and 180 drakes of Pekin 44 and Muscovy MR71 lines were kept in the intensive system on litter; the same number of birds was kept in the semi-intensive system. In the latter, starting from the 3rd week of life the birds were allowed to use free ranges. After slaughter of 15 ducks and 15 drakes from each group, their intestinal digesta was subjected to microbiological analysis. The possibility of using the free ranges had a positive effect on the quantitative and qualitative composition of intestinal microfl ora of these birds. The count of aerobic mesophilic heterotrophs in the intestinal digesta of ducks was higher in the case of birds kept in the semi-intensive system. More benefi cial results were achieved in the case of Muscovy ducks considering mainly the coli/lacto ratio which was the lowest (0.08) in this group for both sexes kept on free range. Noteworthy is also that no pathogenic bacteria of the genera: Salmonella, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Clostridium perfringens and Escherichia coli were found in any of the analyzed samples.

Key words: Pekin ducks, Muscovy ducks, bowel, microbiological quality, rearing system

Streszczenie: Wpływ systemu utrzymania na jakość mikrobiologiczną jelit kaczek Pekin P44 i piżmowych MR71. W badaniach analizowano wpływ systemu utrzymania kaczek na ilościowy i jakościowy skład mikroflory jelitowej. Po 180 kaczek i 180 kaczorów Pekin P44 i piżmowych MR71 utrzymywano w systemie intensywnym na ściółce i taką samą ilość ptaków w systemie półintensywnym. W systemie półintensywnym ptaki od 3. tygodnia życia mogły korzystać z ograniczonych wybiegów. Po uboju 15 kaczek i 15 kaczorów z każdej grupy wykonano analizę mikrobiologiczną treści ich jelit cienkich. Możliwość korzystania z wybiegów miało pozytywny wpływ na jakościowy i ilościowy skład ich mikroflory jelitowej. Liczebność tlenowych mezofilnych bakterii heterotroficznych, w treści jelita cienkiego kaczek, była wyższa dla ptaków utrzymywanych w systemie półintensywnym. Korzystniejsze wyniki stwierdzono w przypadku kaczek piżmowych, głównie odnośnie współczynnika coli/lacto, który był najniższy (0,08) u tej grupy dla obu płci utrzymywanych na wybiegu. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Clostridium perfringens i Escherichia coli w żadnej z badanych prób.

Please use the following format to cite the selected article:

DAMAZIAK K., MICHALCZUK M., KUREK A. Effect of rearing system on the microbiological quality of Pekin P44 and Muscovy MR71 ducks bowel. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 13–20

 

Authors’ address:
Monika Michalczuk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl