Evaluation of productivity of imported crossbred pigs (Landrace × Yorkshire × Duroc)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 5–11
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Evaluation of productivity of imported crossbred pigs (Landrace × Yorkshire × Duroc)

PAULINA BOJKO, ANNA REKIEL
Department of Pigs Breeding, Warsaw University of Live Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the conducted studies was to determine the run of fattening and slaughter value of imported hybrid pigs: L × Y × D. The uniform nutrition and management was employed; the pigs were fattened from body weight 30 to 115–120 kg. For 4433 animals, who completed fattening and were slaughtered, very good production results were obtained: mean daily body gains – 989 g, feed conversion – 2.88 kg/kg; meatiness – 58.86%; participation of carcasses in classes S and E – 92.9% in total. The obtained results indicate a very good, and, first of all, repeatable quality of the examined hybrid fatteners in respect of traits which are economically important for meat producers and meat industry. They are also the evidence of high and stabilized genetic potential of purebred populations of animals, employed in three-breed commercial crossbreeding, serving for production of piglets for fattening.

Key words: crossbred fatteners, production parameters

Streszczenie: Ocena produkcyjności importowanych świń hybrydowych landrace × yorkshire × duroc. Celem przeprowadzonych badań było określenie przebiegu tuczu i wartości rzeźnej importowanych świń mieszańców L × Y × D. Stosując ujednolicone żywienie i utrzymanie, świnie tuczono od masy 30 do 115–120 kg. Dla 4433 zwierząt, które ukończyły tucz i były ubite, uzyskano bardzo dobre wskaźniki produkcyjne; średnie przyrosty dobowe – 989 g, wykorzystanie paszy – 2,88 kg/kg, mięsność – 58,86%, udział tusz w klasach S i E – łącznie 92,9%. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobrą, a przede wszystkim powtarzalną jakość badanych tuczników hybrydowych w zakresie cech ważnych gospodarczo dla producentów i przemysłu mięsnego. Dowodzą też wysokiego i ustabilizowanego potencjału genetycznego czystorasowych populacji zwierząt używanych w 3. rasowym krzyżowaniu towarowym, służącym produkcji prosiąt do tuczu.

Please use the following format to cite the selected article:
BOJKO P., REKIEL A. Evaluation of productivity of imported crossbred pigs (Landrace × Yorkshire × Duroc). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 5–11

 

Author’s address:
Anna Rekiel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl