Effect of kerf execution correctness during felling with internal combustion chain saw on direction of tree fall

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 89-96
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Effect of kerf execution correctness during felling with internal combustion chain saw on direction of tree fall

KRZYSZTOF WÓJCIK
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: To maintain proper direction of tree fall as well as from the viewpoint of sawman safety, proper execution of kerfs during tree felling is very important. This refers to both the under-cut (that determines direction of tree fall) and the felling cut with properly formed hinge and maintenance of safety threshold. Parameters of particular kerfs depend mainly on tree diameter in the place of felling kerf execution, while the proper form of kerfs depends also on assumed direction of felling, inclination and height of tree, size and shape of its crown, tree habit, shape of trunk and of adjacent trees. Basing on carried out investigations, the obtained results and their later analysis there was found a significant dependence between the way of execution of particular kerfs (under-cut kerf and felling kerf with properly formed hinge and maintenance of safety threshold), with consideration to suitable parameters of a tree subjected to felling (diameter, inclination and height, shape and size of crown, tree habit and shape of trunk), and direction of the tree fall (felling). It was assumed during investigations, that 20° deflection of lying tree to the left or right from the expected felling direction is not regarded as discordant with the expected one, and can be caused by such factors like: rebounding tree from the ground or the remaining stump, rolling of tree, turning round of tree on branches etc.

Key words: internal combustion chain saw, timber harvesting, kerf, tree felling

Streszczenie: Wpływ prawidłowości wykonania rzazów podczas ścinki pilarką spalinową na kierunek padania (obalania) drzewa. Zarówno w przypadku zachowania właściwego kierunku obalania, jak i zachowania bezpieczeństwa samego pilarza bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie rzazów podczas ścinki drzew. W tym przypadku ważne jest właściwe wykonanie zarówno rzazu podcinającego (odpowiadającego przede wszystkim za kierunek obalania), jak i rzazu ścinającego z odpowiednio uformowaną zawiasą i zachowaniem progu bezpieczeństwa. Parametry poszczególnych rzazów zależą przede wszystkim od średnicy drzewa w miejscu wykonywania rzazu ścinającego, ale właściwe ich uformowanie zależy również od założonego kierunku obalania, pochylenia i wysokości drzewa, wielkości i kształtu korony, pokroju drzewa, ukształtowania pnia i sąsiadujących drzew. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników oraz ich późniejszej analizy wykazano istotną zależności między sposobem wykonania poszczególnych rzazów (podcinającego i ścinającego z odpowiednio uformowaną zawiasą i zachowaniem progu bezpieczeństwa) z uwzględnieniem odpowiednich parametrów ścinanego drzewa (średnica, pochylenie i wysokość, kształt i wielkość korony, pokrój, kształt pnia) a kierunkiem jego padania (obalania). Podczas badań przyjęto, że 20° odchylenie leżącego drzewa na lewo lub prawo od założonego kierunku obalania nie jest traktowane jako niezgodne z założonym, a może być spowodowane czynnikami, takimi jak odbicie się drzewa od powierzchni lub pozostałego na niej pniaka, przetoczenie się drzewa, obrócenie się drzewa na gałęziach itp.

Please use the following format to cite the selected article:
WÓJCIK K. Effect ofkerfexecution correctness during felling with internal combustion chain saw on direction of tree fall. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 89-96

Authors’ addresses:
Krzysztof Wójcik
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl