Proceeding algorithms for difficult trees as the basis for expert system to increase sawmen' safety on post-disaster sites

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 77-87
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Proceeding algorithms for difficult trees as the basis for expert system to increase sawmen' safety on post-disaster sites

JACEK BRZÓZKO, JAN SKARŻYŃSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Utilization of systems based on artificial intelligence, including the expert systems, in programming processes of decision taking has become popular in recent years. Their idea involves simulation of the process of taking decisions by the man-expert, who acquired his knowledge through many years' activity in a given field. Such systems are based, apart from inference machine, on wide knowledge bases containing the facts, principles and rules of proceeding. Assumption of the authors is creating of expert system that aids the process of sawmen' training to work under post-disaster conditions. The way to that objective is identification and determination of most important threads in timber harvesting of particularly difficult trees, determination of the safe methods for their removing, and expressing of these methods in the form of rules that can be applied in taking decision process of expert system. Several algorithms of proceeding in the process of save timber harvesting from very difficult trees are presented in this paper.

Key words: expert system, post-disaster timber harvesting, blow-over, breakage

Streszczenie: Algorytmy postępowania z drzewami trudnymi jako podstawa systemu ekspertowego zwiększenia bezpieczeństwa pilarzy na terenach poklęskowych. Coraz częściej wykorzystuje się do programowania procesów podejmowania decyzji systemy oparte na sztucznej inteligencji, a wśród nich systemy ekspertowe. Ideą ich jest symulowanie procesu podejmowania decyzji przez człowie-ka-eksperta, który swoją wiedzę zdobył poprzez wieloletnią działalność w danej dziedzinie. Podstawą takich systemów oprócz maszyny wnioskującej są obszerne bazy wiedzy zawierające fakty, prawa oraz reguły postępowania. Założeniem autorów jest stworzenie systemu ekspertowego wspomagającego proces szkolenia drwali do pracy w warunkach poklęskowych. Drogą osiągnięcia tego celu jest identyfikacja i określenie najważniejszych zagrożeń powstających przy pozyskiwaniu drewna z drzew szczególnie trudnych, określenie bezpiecznego sposobu ich uprzątania oraz wyrażenie tego sposobu w postaci reguł dających zastosować się w procesie decyzyjnym systemu ekspertowego. W artykule podano kilka przykładów algorytmów przedstawiających bezpieczny sposób pozyskiwania drewna z drzew bardzo trudnych oraz przedstawiono technikę ich uprzątania w formie opisowej. Możliwość ciągłego uzupełniania bazy o nowe przypadki jest największą zaletą proponowanego systemu.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., SKARŻYŃSKI J. Proceeding algorithms for difficult trees as the basis for expert system to increase sawmen' safety on post-disaster sites. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 77-87

Authors’ addresses:
Jacek Brzózko, Jan Skarżyński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl
          jan_skarzynski@sggw.pl