Methods for analysis of the failures in agricultural machinery

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 59-67
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Methods for analysis of the failures in agricultural machinery

JERZY BULIŃSKI, KATARZYNA ŁYP-WROŃSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This paper presents examples of practical utilization of the tools and methods for quality management set of instruments in analysis and evaluation of failures that occur in agricultural machinery. There is presented the processing procedure, starting from determination of potential reason for the failure, through decomposition of the technical system, the Event Tree Analysis, the Failure Mode and Effect Analysis and the cause-effect diagram. There are presented possibility of utilization of particular tools for the qualitative and quantitative evaluation of particular product failures and the process of undertaking remedial and preventing actions.

Key words: quality, product, evaluation, agricultural machine

Streszczenie: Metody analizy wad w maszynach rolniczych. W artykule przedstawiono wielo-elementową metodę analizy wady mechanizmu w maszynie rolniczej. Metoda oparta jest na dekompozycji systemu, analizie relacji funkcjonalnych zachodzących między elementami mechanizmu. Metoda umożliwia zlokalizowanie wady, określenie potencjalnych przyczyn jej występowania i określenia elementów krytycznych. W analizie wykorzystano narzędzia i metody instrumentarium Systemu jakości, takie jak Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA), diagram drzewa zdarzeń, diagram przyczynowo-skutkowy. Przyjęte w analizie FMEA wartości współczynników i obliczony na tej podstawie wskaźnik priorytetu umożliwiają określenie granicy między wadami krytycznymi a pozostałymi, wyselekcjonowanie wad krytycznych i podjęcie stosownych działań korygujących i zapobiegawczych. Prezentowane podejście umożliwia rozwiązywanie trudnych problemów jakościowych, występujących w maszynach rolniczych o znacznym stopniu technicznej złożoności.

Please use the following format to cite the selected article:
BULINSKI J., ŁYP-WRONSKA K. Methods for analysis of the failures in agricultural machinery. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 59-67

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jbulinski@wp.pl