Premises of dairy systems development on an example of Polish and Portuguese conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 49-57
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Premises of dairy systems development on an example of Polish and Portuguese conditions

FIAMA FERNANDES1, PAULO PEREIRA1, VANESSA REGALO SILVA1, PIOTR BOROWSKI2, MAREK GAWORSKI2
1Department of Agrarian Sciences, University of the Azores
2Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The paper aimed to compare some data concerning dairy production in two European countries to show effect of environmental conditions and different kind of dairy potential on some indices expressing dairy production development. An index of dairy production development delay was proposed to compare the current situation in the field of biological and economic potential of dairy production in Poland and Portugal against the background of the EU countries. As a result of the carried out consideration it was concluded that different level of the dairy production development can decide about effectiveness of the used technical infrastructure for milking.

Key words: country, dairy production, development, EU, farm

Streszczenie: Przesłanki rozwoju systemu mleczarskiego na przykładzie warunków produkcji mleka w Polsce i Portugalii. Celem pracy jest porównanie zestawu danych charakteryzujących produkcję mleka w dwóch krajach europejskich w kontekście wpływu warunków środowiskowych i zróżnicowanego potencjału produkcyjnego na wybrane wskaźniki wyrażające rozwój produkcji mleczarskiej. Zaproponowano wykorzystanie wskaźnika opóźnienia rozwoju produkcji mleczarskiej w celu porównania bieżącej sytuacji w obszarze biologicznego i ekonomicznego potencjału produkcji mleczarskiej na przykładzie Polski i Portugalii rozpatrywanych na tle danych charakteryzujących produkcję mleka w 27 krajach Unii Europejskiej. W efekcie przeprowadzonych rozważań na bazie obliczonych wskaźników zwrócono uwagę na zróżnicowany poziom rozwoju produkcji mleczarskiej, który może wykazywać wpływ na efektywność wykorzystania technicznej infrastruktury przeznaczonej do pozyskiwania mleka.

Please use the following format to cite the selected article:
FERNANDES F., PEREIRA P., REGALO SILVA V., BOROWSKI P., GAWORSKI M. Premises of dairy systems development on an example of Polish and Portuguese conditions. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 49-57

Authors’ addresses:
Piotr Borowski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164 Poland
e-mail: piotr_borowski@sggw.pl