Effect of maize variety and harvesting conditions on the maize chopping process, compacting susceptibility and quality of silage designed for biogas production

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 25-37
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Effect of maize variety and harvesting conditions on the maize chopping process, compacting susceptibility and quality of silage designed for biogas production

ALEKSANDER LISOWSKI, RAFAŁ FIGURSKI, KRZYSZTOF KOSTYRA, MICHAŁ SYPUŁA, JACEK KLONOWSKI, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI, TOMASZ SOBOTKA
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The maize of varieties Glejt, Kalifornia, Klarika t83 and their mixture was harvested with self-propelled forage harvester New Holland FR9050, while the maize of variety Opoka with Claas Jaguar 840. With the use of a sieve separator there were determined the chaff geometrical mean values, while cumulative distributions were approximated with Rosin-Rammler-Sperling-Bennett model. The chaff was compacted with hydraulic press at pressure 70 kPa, creating mini-silos with silage that was assessed with the rank method, with consideration to characteristic quality parameters. It was found that material moisture content decreased during daytime significantly enough, that during harvesting of maize for silage it resulted in an increase in mean value of particle dimensions. Harvesting of maize for silage at lower theoretical cutting length enables to obtain the chaff of dimensions that make a flat distribution with substantial share of particles of small and medium length, more suitable for biogas production. Using the rank method it was found, that among the maize varieties Glejt, Klarika t83, Kalifornia, Opoka and their mixture, the most valuable was maize silage of Opoka variety; it was characterized by lowest acidity (1.20), highest pH level (7.18), high dry matter content (34.06%) and raw fat (0.84%), low nitrogen content (0.36%) and least content of NaCl (0.10%).

Key words: chopping, forage harvester, maize, biogas

Streszczenie: Wpływ odmiany kukurydzy i warunków zbioru na proces jej rozdrabniania i podatność na zagęszczanie oraz jakość kiszonki przeznaczonej do produkcji biogazu. Kukurydzę odmiany glejt, kalifornia, klarika t83 i mieszankę odmian zebrano sieczkarnią samojezdną New Holland FR9050, a odmianę opoka - Claas Jaguar 840. Za pomocą separatora sitowego wyznaczono wartości średniej geometrycznej sieczki, a rozkłady skumulowane aproksymowano modelem Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta. Sieczkę zagęszczono w prasie hydraulicznej przy ciśnieniu 70 kPa, tworząc minisilosy, z których kiszonkę oceniono metodą rang z uwzględnieniem charakterystycznych parametrów jakościowych. Stwierdzono, że wilgotność materiału zmniejsza się w ciągu pory dnia na tyle istotnie, że podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę skutkuje to zwiększeniem wartości średniej wymiarów cząstek. Zbiór kukurydzy na kiszonkę przy mniejszej teoretycznej długości cięcia pozwala na uzyskanie sieczki, której wymiary tworzą płaski rozkład, z dużym udziałem cząstek o małej i średniej długości, bardziej przydatnych do produkcji biogazu. Wykorzystując metodę rang, stwierdzono, że spośród odmian kukurydzy glejt, klarika t83, kalifornia, opoka i mieszanka odmian najbardziej wartościową kiszonką okazała się kiszonka z kukurydzy odmiany opoka, która charakteryzowała się najniższą kwasowością (1,20), najwyższym pH (7,18), dużą zawartością suchej masy (34,06%) i tłuszczu surowego (0,84%), małą zawartością azotu (0,36%) oraz najmniejszą zawartością NaCl (0,10%).

 

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A., FIGURSKI R., KOSTYRA K., SYPUŁA M., KLONOWSKI J., ŚWIĘTOCHOWSKI A., SOBOTKA T. Effect of maize variety and harvesting conditions on the maize chopping process, compacting susceptibility and quality of silage designed for biogas production. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 25-37

Authors’ addresses:
Aleksander Lisowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl