Effect of mineral matter content on specific density of forest biomass

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 109-116
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Effect of mineral matter content on specific density of forest biomass

TOMASZ NUREK, KAMIL ROMAN
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Utilization of waste forest biomass as a source of energy is unimportant at present. It results from both the spatial scattering of this material and from its variable chemical and physical properties. The undertaken analysis concerns the investigations on a dependence between the fraction size of shredded forest wastes and their specific density. The investigations showed that fine fractions are characterized by higher specific density. In order to explain this phenomenon, the mineral matter content in particular fractions was investigated. The results of experiments proved that an increase in specific density of biomass obtained from forest wastes was inversely proportional to fraction size and directly proportional to mineral matter content.

Key words: forest biomass, specific density, ash content

Streszczenie: Wpływ zawartości substancji mineralnych na gęstość właściwą biomasy pochodzenia leśnego. Wykorzystanie odpadowej biomasy leśnej jako źródła energii jest obecnie niewielkie. Wynika to zarówno z rozproszenia przestrzennego tego materiału, jak i jego zmiennych właściwości chemicznych i fizycznych. Podjęta analiza dotyczy badań zależności pomiędzy wielkością frakcji rozdrobnionych odpadów leśnych a ich gęstością właściwą. Badania wskazały, że frakcje drobne charakteryzują się większą gęstością właściwą. W celu wyjaśnienia tego zjawiska przeprowadzono badania zawartości substancji mineralnych w poszczególnych frakcjach. Wyniki eksperymentów potwierdziły, że wzrost gęstości właściwej biomasy uzyskanej z odpadów leśnych jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości frakcji i wprost proporcjonalny do zawartości substancji mineralnych.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T., ROMAN K. Effect of mineral matter content on specific density of forest biomass. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 109-116

Authors’ addresses:
Tomasz Nurek
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: tomasz_nurek@sggw.pl