Effect of chipper knives sharpening on the forest chips quality

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 97-107
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Effect of chipper knives sharpening on the forest chips quality

ARKADIUSZ GENDEK, ANNA NAWROCKA
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Power plants make adequate demands concerning the forest chips quality. The basic parameters include: moisture content, size and calorific value. The carried out investigations aimed at determination of size and fraction distribution of forest chips produced with the chipper BRUKS 805 CT at various sharpening of knives as well as determination of moisture content. The obtained results enable to find, that to decrease material moisture content to the level that meets the demands of power plants it is recommended to store the cutting residues on forest site for several months. Significant effect of cutting knives sharpening on the share of particular chips fractions and their size was found. Cutting with blunt knives increases share of fine fractions of mean size particles 35.78 mm and lower; there is significant difference in mean size of chips cut with the sharp or blunt knife.

Key words: forest biomass, quality of chips, fraction, chipper, forest chips

Streszczenie: Wpływ zaostrzenia noży rębarki na jakość zrębków leśnych. Zakłady energetyczne stawiają odpowiednie wymagania dotyczące jakości zrębków leśnych. Podstawowymi parametrami są wilgotność, wielkość oraz wartość opałowa. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wielkości i rozkładu frakcji zrębków leśnych pozyskiwanych rębarką BRUKS 805 CT z różnym stopniem zaostrzenia noży oraz określenie wilgotności zrębków przeznaczonych do produkcji energii w dużych zakładach energetycznych. Zrębkowanie prowadzono rębarką mobilną na dwóch powierzchniach leśnych o podobnym składzie gatunkowym. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że dla zmniejszenia wilgotności materiału odpowiadającej wymaganiom zakładów energetycznych wskazane jest przechowywanie pozostałości zrębowych na powierzchni leśnej przez okres kilku miesięcy. Stwierdzono istotny wpływ zaostrzenia noży rozdrabniających na udział poszczególnych frakcji zrębków i ich rozmiar. Zrębkowanie nożami tępymi zwiększa udział frakcji drobnych o cząstkach średniej wielkości 35,78 mm i mniejszych oraz istnieje istotna różnica między średnią wielkością zrębków wytworzonych ostrym lub tępym nożem. Pozyskane na powierzchniach badawczych zrębki leśne przygotowane za pomocą rębarki BRUKS 805 CT spełniają ogólne wymagania zakładów energetycznych zarówno pod kątem maksymalnej wilgotności, jak również pod kątem wielkości.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., NAWROCKA A. Effect of chipper knives sharpening on the forest chips quality. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 97-107

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl