Analysis of water absorption process in the cones of common pine (Pinus sylvestris L.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 105-112
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Analysis of water absorption process in the cones of common pine (Pinus sylvestris L.)

MONIKA ANISZEWSKA, BEATA BEREZA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The process of water absorption in the cones of common pine of the same origin (Forest Inspectorate Osusznica) is described. The open cones were brought to dry mass state and placed in water for soaking. During investigations the changes in cone mass were measured and recorded, initially every 1 minute; then, the time was increased. Basing on measurements the moisture content and speed of water absorption were determined. The carried out investigations proved that at the beginning the cones rapidly changed their mass and reached the highest speed of water absorption. After 30 days of investigations, the changes in mass and speed of water absorption were close to zero. In the case of dividing cones according to their length, the highest increase in moisture content was found in long cones; the time of two-stage soaking for the cones of this origin should not exceed 5 minutes.

Key words: moisture content, change in mass, speed of water absorption, seed extraction

Streszczenie: Analiza procesu nasiąkania szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). W artykule opisano proces nasiąkania szyszek sosny zwyczajnej jednego pochodzenia (Nadleśnictwo Osusznica). Przedstawione badania opisują zmianę dynamiki procesu nasiąkania szyszek, co może umożliwić określenie optymalnego czasu trwania moczenia międzyetapowego szyszek w zależności od ich wielkości (długości). W badaniu szyszki poddano procesowi łuszczenia. Otwarte szyszki doprowadzono do suchej masy i umieszczono w wodzie w celu nasiąkania. Pomiar masy wykonano początkowo co 1 min, a później zwiększono odstęp czasu. Czas trwania całego badania wynosił 30 dni. Podczas badań rejestrowano zmianę masy. Na jej podstawie obliczono zmiany zawartości wody i prędkości nasiąkania w czasie. Obie wielkości opisano modelami matematycznymi. Wykonane badania potwierdziły, że szyszki na początku próby gwałtownie zwiększają masę oraz osiągają największą prędkość nasiąkania. Po 30 dniach badań zmiana masy i prędkości nasiąkania bliska jest zeru. Wykazano, że w przypadku podziału szyszek względem długości, wzrost wilgotności dla szyszek długich był największy, choć nieistotny statystycznie w porównaniu z szyszkami krótkimi i średnimi. Analiza procesu nasiąkania pierwszych dziesięciu minut badania wykazała, że szyszki tego pochodzenia, aby uzyskać stan częściowego zamknięcia podczas przerwy międzyetapowej w dwuetapowym procesie łuszczenia, powinny być moczone nie dłużej jak 5 minut.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., BEREZA B. Analysis of water absorption process in the cones of common pine (Pinus sylvestris L.). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 105-112

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: monika_aniszewska @sggw.pl