Problems in agricultural extension improvement in consideration of technical aspects

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 89-96
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Problems in agricultural extension improvement in consideration of technical aspects

MAREK GAWORSKI, ANNA SERWATKA
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This work aimed at analysis of agricultural extension problems in the selected country region. There was found a demand for extension services within the shorter distance from agricultural producers' residences than previously. There was found a high demand for extension personnel preparation for realization of new tasks connected with financing agriculture with EU programs. The investigations pointed out at necessity of improvement and expansion of the advisors' knowledge, competence and reliability, as well as their participation in inspiring farmers' activity, including application of modern technical solutions in agricultural production on the farms.

Key words: agricultural extension, improvement, agricultural engineering, knowledge

Streszczenie: Problemy doskonalenia doradztwa rolniczego z uwzględnieniem aspektów technicznych. Celem pracy była analiza zagadnień doskonalenia doradztwa rolniczego w wybranym regionie kraju. Stwierdzono zapotrzebowanie na korzystanie z usług służb doradczych w bliższej niż dotychczas odległości od miejsca zamieszkania producentów rolnych. Stwierdzono bardzo duże zapotrzebowanie na przygotowanie kadr doradczych do realizacji nowych zadań związanych z finansowaniem rolnictwa poprzez programy UE. Badania wskazały na konieczność doskonalenia i poszerzania wiedzy doradców, ich kompetencje, rzetelność w pracy, a także rolę w inspirowaniu działań rolników, uwzględniających sięganie po nowoczesne rozwiązania techniczne do produkcji rolniczej w gospodarstwach.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., SERWATKA A. Problems in agricultural extension improvement in consideration of technical aspects. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 89-96

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl