Investigations on the calorific value of forest chips

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 65-72
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Investigations on the calorific value of forest chips

ARKADIUSZ GENDEK, WITOLD ZYCHOWICZ
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Forest biomass designed for energetic purposes and directed - first of all - to power plants comes mainly from the felling residues that are directly disintegrated in the forest or at the customer. The composition of the produced chips depends to great extent on type of initial material stand. The authors of this paper presented results of investigations on the gross calorific value and heating value of forest chips produced in various technologies from: large-sized and medium-sized round wood and from small-sized wood in the form of loose branches and bundles. The material was obtained directly on a forest site, where the felling residues were disintegrated with the use of a mobile chipper equipped with container or on the site of chip producer, where the round wood and spruce bundles were disintegrated with the use of electric stationary chipper. The calorific value of investigated forest chips was determined; it varied from 14.64 (spruce bundle) to 19.53 MJ per 1 kg (pine with shrub layer).

Key words: forest biomass, biofuels, heating value, calorific value, forest chips

Streszczenie: Badania wartości opałowej zrębków leśnych. Biomasa leśna przeznaczona na cele energetyczne i kierowana przede wszystkim do zakładów energetycznych, pochodzi głównie z pozostałości zrębowych rozdrabnianych bezpośrednio w lesie lub u odbiorcy. Skład produkowanych zrębków zależy w dużej mierze od rodzaju drzewostanu, z jakiego pochodził materiał początkowy. W publikacji autorzy przedstawili wyniki badań ciepła spalania i wartości opałowej zrębków leśnych wytworzonych w różnych technologiach zarówno z drewna okrągłego wielko-i średniowymiarowego, jak i z drewna małowymiarowego w postaci gałęzi luzem i pakietów. Materiał pozyskano bezpośrednio na powierzchni leśnej, gdzie rozdrabniane były pozostałości zrębowe rębarką mobilną z zasobnikiem lub na placu u producenta zrębków, gdzie za pomocą elektrycznej rębarki stacjonarnej rozdrabniano drewno okrągłe i pakiety świerkowe. W zależności od technologii pozyskiwania oraz miejsca rozdrabniania, zrębki przeznaczane na cele energetyczne zostały wytworzone z rozdrobnionego okrągłego drewna dębowego, rozdrobnionych pakietów świerkowych, rozdrobnionych gałęzi i wierzchołków sosnowych z podszytem. Ostatnią grupę stanowiła mieszanka z rozdrobnionych gałęzi i wierzchołków świerkowych oraz rozdrobnionego okrągłego drewna olchowego. Dla badanych rodzajów zrębków leśnych określono ich wartości opałowe, które wahały się od 14,64 (świerk z pakietu) do 19,53 MJ/kg (sosna z podszytem). We wszystkich przypadkach - po wykonaniu analiz statystycznych - wartość opałowa poszczególnych grup zrębków w zależności od ich pochodzenia różniła się istotnie od siebie.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., ZYCHOWICZ W. Investigations on the calorific value of forest chips. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 65-72

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek, Witold Zychowicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164,
Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
          witold_zychowicz@sggw.pl