Mathematical modelling of hen's egg shape by rotation curve

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 59-64
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Mathematical modelling of hen's egg shape by rotation curve

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The proposed method concerns a mathematical modelling of the hen's eggs. To describe the hen's egg shape there was used the Bezier curve, rotated in relations to z axis; the obtained surface was scaled. The Bezier curve described a half of contour of egg's longitudinal section. The developed mathematical model can be used in generating 3D solids that are similar to hen's eggs in respect of shape and basic dimensions. The mathematical model allows for the change in egg's length, width and thickness as well as in coordinates of nodal and control points of Bezier curve that describes a half of contour of the egg's longitudinal section.

Key words: hen's egg, shape, mathematical modelling, Bezier curve

Streszczenie: Matematyczne modelowanie kształtu jaja kurzego przez obrót krzywej. Proponowana metoda dotyczy matematycznego modelowania jaj kurzych. W modelu matematycznym do
opisu kształtu jaja kurzego zastosowano krzywą Beziera, którą obrócono względem osi z, a uzyskaną powierzchnię skalowano. Opracowany model matematyczny może być stosowany do generowania brył 3D podobnych pod względem podstawowych wymiarów do jaj kurzych. W modelu matematycznym istnieje możliwość zmiany wartości długości, szerokości, grubości jaja oraz współrzędnych punktów węzłowych i kontrolnych krzywej Beziera opisującej linię połowy konturu wzdłużnego przekroju jaja.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. Mathematical modelling of hen’s egg shape by rotation curve. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 59-64

Authors’ addresses:
Leszek Mieszkalski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl