Size of plant material particles designed for biogas production

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 31-39
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Size of plant material particles designed for biogas production

ALEKSANDER LISOWSKI1, JACEK KLONOWSKI1, MAGDALENA DĄBROWSKA-SALWIN1, MAŁGORZATA POWAŁKA2, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI1, MICHAŁ SYPUŁA1, JAROSŁAW CHLEBOWSKI1, ADAM STRUŻYK1, TOMASZ NOWAKOWSKI1, KRZYSZTOF KOSTYRA1, JAN KAMIŃSKI1, PATRYK STASIAK1
1Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Science - SGGW
2Department of Production and Engineering, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: This study aimed at development of chopped material characteristics of energy plants harvested at two phases of growth for the production of biogas. The plant material harvested in late June (I term) was characterized by a higher moisture content (76.3%) than that harvested in late July (big bluestem, switchgrass) or in early October (other plants, 62.7%); however, no relationship was found with the particle size, because for Jerusalem artichokes Helianthus tuberosus, giant knotweed Polygonum sachalinense, Virginia mallow Sida hermaphrodi-ta, big bluestem Andropogon gerardii and switch-grass Panicum virgatum it decreased in the range from 10.40-5.39 mm to 6.86-1.71 mm, and for Miscanthus xgiganteus and Spartina pectinata it increased from 6.24 and 5.08 mm to 6.36 and 5.54 mm, respectively. Cumulative distributions were approximated by a RRSB model and verified by statistical tests.

Key words: energy plants, size of particles, biogas

Streszczenie: Wymiary cząstek materiału roślinnego przeznaczonego do produkcji biogazu. Celem pracy było opracowanie charakterystyk rozdrobnionej biomasy z roślin energetycznych zbieranych w dwóch fazach rozwojowych z przeznaczeniem do produkcji biogazu. Materiał roślin energetycznych zebranych pod koniec czerwca (I termin) charakteryzował się większą wilgotnością (76,3%) niż zebranych pod koniec lipca
(palczatka Gerarda, proso rózgowate) lub na początku października (pozostałe rośliny, 62,7%), ale nie stwierdzono jednoznacznego związku z wymiarami rozdrobnionego materiału, gdyż dla topinambura Helianthus tuberosus, rdestowca sa-chalińskiego Polygonum sachalinense, ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita, palczatki Gerarda Andropogon gerardii i prosa rózgowa-tego Panicum virgatum wartości zmniejszały się z zakresu 10,40-5,39 mm do 6,86—1,71 mm, a dla miskanta olbrzymiego Miscanthus ^gigantem i spartiny preriowej Spartina pectinata zwiększały odpowiednio z 6,24 i 5,08 mm do 6,36 i 5,54 mm. Rozkłady skumulowane aproksymo-wano modelem RRSB, które zweryfikowano testami statystycznymi.

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A., KLONOWSKI J., DĄBROWSKA-SALWIN M., POWAŁKA M., ŚWIĘTOCHOWSKI A., SYPUŁA M., CHLEBOWSKI J., STRUŻYK A., NOWAKOWSKI T., KOSTYRA K., KAMIŃSKI J., STASIAK P. Size of plant material particles designed for biogas production. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 31-39

Authors’ addresses:
Aleksander Lisowski, Jacek Klonowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Adam Świętochowski, Michał Sypuła, Jarosław Chlebowski, Adam Stru-żyk, Tomasz Nowakowski, Krzysztof Kostyra, Jan Kamiński, Patryk Stasiak
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

Małgorzata Powałka
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: aleksander_lisowski@sggw.pl