Changes in ornamental nursery production following Polish integration with the European Union

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 51-60
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

Changes in ornamental nursery production following Polish integration with the European Union

ADAM MAROSZ
Research Institute of Floriculture, Skierniewice

Abstract: The objective of the study was to determine the effect of Polish integration with the European Union on ornamental nursery production. The study was designed in particular to assess changes in technology and mechanization, as well as to evaluate producers' use of EU financial support offered by the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) within the Rural Development Programmes (RDPs). The research was based on questionnaires and involved surveys of 612 holdings. Data from the ARMA regional offices were also analysed in addition to those generated by the study. In both cases the analyses concerned the three main types of investment initiatives carried out in the ornamental nurseries: machinery and equipment, construction, and irrigation systems. In the majority of cases the machinery and equipment initiatives were part-funded by the EU. The majority of the beneficiaries were very large nurseries with a production area greater than 5 ha. The nurserymen were particularly interested in obtaining funds for polyethylene tunnels. The total area of polyethylene tunnels was found to have increased by 20.73 ha since 2004, of which nearly half, 9.05 ha, was funded by the RDP.

Key words: investment in nurseries, financial credits for horticulture, EU financial support

Streszczenie: Zmiany w produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Celem badań było określenie wpływu integracji Polski z Unią Europejską na produkcję szkółkarską roślin ozdobnych. W szczególności oceniane były zmiany w technologii oraz mechanizacji, a także sposoby wykorzystania przez producentów finansowego wsparcia UE, przyznawanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Badanie było przeprowadzone na podstawie ankiet. W ramach badania przeprowadzono ankiety wśród 612 gospodarstw rolnych. Poza badaniami własnymi także dane z biur regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były poddane analizie. Analizy zarówno badań ankietowych, jak i danych z Agencji dotyczyły trzech głównych rodzajów inwestycji prowadzonych w szkółkach roślin ozdobnych. Były to: maszyny i urządzenia, inwestycje budowlane oraz systemy nawadniania. Najwięcej beneficjentów odnotowano w grupie bardzo dużych szkółek z powierzchnią produkcyjną powyżej 5 hektarów. Szkółkarze byli bardzo zainteresowani uzyskiwaniem funduszy na tunele foliowe. Od 2004 roku całkowita powierzchnia tuneli foliowych zwiększyła się o 20,73 ha z czego prawie połowa (9,05 ha) była dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Please use the following format to cite the selected article:
MAROSZ A. Changes in ornamental nursery production following Polish integration with the European Union. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 51-60

Authors’ addresses:
e-mail: adam.marosz@mhort pl