Assessment of the toxicity and genotoxicity of Vistula river water at selected points in Warsaw using Allium test

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 45-50
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

Assessment of the toxicity and genotoxicity of Vistula river water at selected points in Warsaw using Allium test

GRAŻYNA OBIDOSKA, KATARZYNA LICHMIRA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The toxicity and genotoxicity of Vistula river water were evaluated at six selected points in Warsaw downstream from Gruba Kaska using the Allium test. The research was conducted in 2011, which was before the municipal sewage-treatment system in Warsaw had been completed. No toxicity or genotoxic-ity was detected at the city water-intake facility 1-GK (Gruba Kaska). Downstream of this point, toxicity and genotoxicity increased until 3-MP (Most Poniatowskiego) was reached, before disappearing at 4-MG (Most Grota-Roweckiego) in the north of the city. The highest toxicity and ge-notoxicity was observed at point 5-KB (Kolektor Burakowski), which was discharging untreated municipal sewage directly into the Vistula in 2011. No significant toxicity or genotoxicity of the Vistula river waters was observed below point 6-OC (Czajka Treatment Plant). The research should be repeated in 2013 to evaluate the effect of the investments in ecological infrastructure on the condition of the Vistula.

Key words: toxicity, genotoxicity, Allium, aberrations, wastewater

Streszczenie: Ocena toksyczności i genotok-syczności wód Wisły w wybranych punktach w Warszawie za pomocą testu Allium. Oceniono toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w sześciu wybranych punktach Warszawy usytuowanych w dół rzeki od Grubej Kaśki za pomocą testu Allium. Badania przeprowadzono w 2011 roku przed ukończeniem warszawskiego systemu oczyszczania ścieków. Nie stwierdzono toksyczności czy genotoksyczności wód w punkcie poboru wody dla miasta 1-GK Gruba Kaśka. Poniżej tego punktu toksyczność i genotoksyczność wzrastała w dół rzeki do punktu 3-MP Most Poniatowskiego, a następnie zanikała w punkcie 4-MG Most Grota-Roweckiego w północnej części miasta. Najwyższy poziom toksyczności i genotoksyczności notowano w punkcie 5-KB Kolektor Burakowski, który odprowadzał w 2011 roku nieoczyszczone ścieki miejskie prosto do Wisły. Poniżej punktu 6-OC Oczyszczalnia Czajka nie obserwowano toksyczności ani genotoksyczności wód Wisły. Badania zostaną ponownie przeprowadzone w 2013 roku, aby ocenić wpływ inwestycji proekologicznych miasta na stan wód Wisły.

Please use the following format to cite the selected article:
OBIDOSKA G., LICHMIRA K. Assessment of the toxicity and genotoxicity of Vistula river water at selected points in Warsaw using Allium test. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 45-50

Authors’ addresses:
tel. +4822 593 20 70,
e-mail: grazyna_obidoska@sggw.pl