Tulip propagation in vitro from vegetative bud explants

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 21-26
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

Tulip propagation in vitro from vegetative bud explants

MAŁGORZATA MAŚLANKA, ANNA BACH
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture in Kraków

Abstract: In this study, authors attempted to regenerate tulip plants through organogenesis from vegetative bud explants - isolated from un-chilled bulbs. For this purpose, apical buds were excised from bulbs in the vegetative stage in July, and axillary buds were excised from bulbs in the generative stage in September. Before the isolation of the buds in July, half of the bulbs were subjected to a preparatory treatment at 34°C for one week, while the remaining bulbs were kept at 20°C. The buds were cultured on a full-strength MS medium containing: 5 |_iM a-naphthaleneace-tic acid (NAA) and 5 |iM thidiazuron (TDZ). To obtain adventitious bud regeneration, the shoots developed from the apical and axillary buds were then cut into slices of a thickness of 2-3 mm and subcultured on the same medium for 12 weeks at 20°C. The cultures were also chilled at 5°C for another 12 weeks. Some of the apical and axillary shoot explants incubated at 20°C were exposed to gibberelin (2.89 |iM GA3). Regardless of the bulb-treatment temperature, the first adventitious shoot-regeneration was significantly more efficient in the case of the apical buds (isolated in July) compared with the axillary buds (excised in September) - even though only 23.4-26.4% of the explants formed shoots. Following the treatment at 5°C, the maximum percentage of ex-plants forming adventitious shoots was 38.8% for the apical buds, which had first been treated at 20°C and then at 5°C.

Key words: Tulipa, organogenesis, buds, TDZ, NAA

Streszczenie: Rozmnażanie tulipana in vitro z pąków wegetatywnych. W niniejszej pracy opisano próbę mikrorozmnażania tulipana drogą organo-genezy z pąków wegetatywnych, wyizolowanych z niechłodzonych cebul. W tym celu pobierano pąki wierzchołkowe w lipcu - z cebul w fazie wegetatywnej, oraz pąki boczne we wrześniu - z cebul w fazie generatywnej. Przed izolacją pąków w lipcu, połowę cebul poddano zabiegowi preparowania - działaniu temperatury 34°C przez jeden tydzień. Pozostałe cebule przechowywane były w 20°C. Pąki wyłożono do szalek Petriego na pożywki MS zawierające 5 |iM NAA i 5 |iM TDZ. W celu regeneracji pąków przybyszowych, otrzymane z pąków wierzchołkowych i bocznych pędy zostały pocięte na 2-3-milimetrowe fragmenty i wyłożone na tą samą pożywkę, na 12 tygodni w 20°C. Kultury były także poddane chłodzeniu przez kolejne 12 tygodni. Część wierzchołkowych i bocznych eksplantatów pędowych z 20°C poddano działaniu gibereliny (2.89 |_iM GA3). Niezależnie od działającej na cebule temperatury, istotnie więcej pędów przybyszowych formowały pąki wierzchołkowe izolowane w lipcu, w porównaniu z pąkami bocznymi, izolowanymi we wrześniu, chociaż obserwowano je tylko u 23,4-26,4% eksplantatów. Po zastosowaniu 5°C, maksymalny procent eksplantatów formujących pędy przybyszowe wyniósł 38,8% pąków wierzchołkowych, poddanych najpierw działaniu 20°C, a następnie 5°C.

Please use the following format to cite the selected article:
MAŚLANKA M., BACH A. Tulip propagation in vitro from vegetative bud explants. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 21-26

Authors’ addresses:
tel. +4812 662 52 49, fax +4812 662 52 66,
e-mail: m.maslanka@ogr.ur.krakow.pl