The initiation of the in vitro cultures of some Lachenalia cultivars

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 13-20
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

The initiation of the in vitro cultures of some Lachenalia cultivars

ANNA BACH, ANNA KAPCZYNSKA
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture in Kraków

Abstract: The aim of the study was to determine the effect of the cultivar, explant type and medium composition on the initiation of the in vitro cultures of Lachenalia 'Rosabeth', 'Rupert', 'Namakwa' and 'Ronina'. An examination of the effectiveness of disinfection of the starting material revealed that the fewest infections (12%) occurred in Lachenalia 'Rupert'. The cultivar that suffered the highest rate of infection was 'Rosabeth' (78.8%). As to regeneration, it was found that this process proceeded most intensely in the cultivar 'Rupert', and most poorly in the cultivar 'Rosabeth'. Mid-range values were obtained for Lachenalia 'Namakwa' and 'Ronina'. Another factor considered was the type of explant. There were no significant differences between the percentage of infection and regeneration in apical buds, top scale parts or basal scale parts in the four cultivars tested. The culture media used in the experiment contained different amounts, combinations and ratios of growth substances. The lowest percentage of infected material was associated with the medium containing 1 uM BA + 10 uM 2,4-D (the most effective callus formation). The opposite results were obtained on the media supplemented with 5 uM BA + 1 uM 2,4-D or 5 uM BA + 1 uM NAA.

Key words: cape hyacinth, Lachenalia, tissue culture, contamination, regeneration

Streszczenie: Inicjacja kultur in vitro wybranych odmiana z rodzaju Lachenalia. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu odmiany, rodzaju eksplantatu oraz pożywki na inicjację kultur in vitro lachenalii 'Rosabeth', 'Rupert', 'Namakwa' oraz 'Ronina'. Badając skuteczność dezynfekcji materiału wyjściowego, stwierdzono, iż najmniej zakażeń (12%) zanotowano u lachenalii 'Rupert'. Jako odmianę, która uległa najbardziej zakażeniom, opisuje się 'Rosabeth' - poziom zakażeń aż 78,8%. Analizując regenerację, uznano, iż najszybciej i najintensywniej proces ten przebiegł u odmiany 'Rupert', a najsłabiej u odmiany 'Rosabeth'. Średnie wartości zanotowano zaś dla lachenalii 'Namakwa' i 'Ronina'. Następnym badanym czynnikiem był rodzaj eksplantatu. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy procentem zakażeń oraz regeneracją u pąków wierzchołkowych, górnych i dolnych części łusek czterech badanych odmian. W doświadczeniu wykorzystano pożywki o różnej zawartości, kombinacji i proporcji między substancjami wzrostowymi. Najmniejszy procent zakażonego materiału, a jednocześnie największy procent regeneracji eksplantatów wyjściowych (formowanie tkanki kalusowej), dotyczył pożywki zawierającej 1 |iM BA oraz 10 |iM 2,4-D. Odwrotne rezultaty uzyskano na pożywkach z dodatkiem 5 uM BA i 1 uM 2,4-D oraz 5 uM BA i 1 uM NAA.

Please use the following format to cite the selected article:
BACH A., KAPCZYŃSKA A. The initiation of the in vitro cultures of some Lachenalia cultivars. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 13-20

Authors’ addresses:
tel. +4812 662 52 46, fax +4812 662 52 66,
e-mail: robach@cyf-kr.edu.pl