The characteristics of flowers, and of clumps of selected iris species and varieties, from the Limniris section

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 3-12
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

The characteristics of flowers, and of clumps of selected iris species and varieties, from the Limniris section

MAGDALENA KULIG, MACIEJ WROŃSKI, KINGA OSTAFIN
Department of Dendrology and Landscape Architecture, University of Agriculture in Kraków

Abstract: This paper describes four-year-old clumps of low-maintenance, beardless irises that are immune to the diseases that affect bearded irises. The following iris varieties were selected for investigation: Iris setosa L., the interspecies hybrid Iris xsibtosa (I. sibirica x I. setosa), I. versicolor, I.'Magnat', I. 'Wojewoda', I. 'Giant Shoulders', I. 'Wycieruch', I. 'Marsz Turecki' and I. 'Stone Flower'. The biometrical parameters of clumps, leaves and flowers were assessed. The irises investigated were classified as medium or large according to size of flower. It was found that the leaves in iris clumps are longer than the clump is high. The exception was I. 'Magnat', whose leaves are not arched. The most numerous flower shoots were noted on diploid I. 'Wycieruch' (77) and tetraploid I. 'Wojewoda' (63), whereas there were fewer on the other taxa. An attempt was made to classify the beardless irises according to clump height. The authors propose a division of beardless irises into plants with straight leaves and those with arching leaves, as well as a further division based on clump height: dwarf (40 cm and shorter), low (40-59 cm), medium (60-79 cm) and high (80 cm and higher).

Key words: irises, clump height, leaf length, flower size, colour

Streszczenie: Charakterystyka kwiatów i kąp wybranych gatunków i odmian kosaćców z sekcji Limniris. W pracy charakteryzowano czteroletnie kępy kosaćców bezbródkowych, które nie wymagają dużych nakładów pielęgnacyjnych, odporne są na choroby, którym ulegają kosaćce bródkowe. Do badań wybrano: kosaciec szczecinkowaty (Iris setosa L.), mieszaniec międzygatunkowy Iris xsibtosa (I. sibirica x I. setosa), kosaciec różnobarwny (Iris versicolor L.) oraz odmiany Iris 'Magnat', Iris 'Wojewoda', Iris 'Giant Shoulders', Iris 'Wycieruch', Iris 'Marsz Turecki' oraz Iris 'Stone Flower'. Wykonano pomiary biometryczne kęp, liści oraz kwiatów. Badane kosaćce zaklasyfikowano do grupy o kwiatach średnich i dużych. Stwierdzono, że wysokość kęp kosaćców jest zazwyczaj niższa niż długość liści. Wyjątkiem był Iris 'Magnat', którego liście nie przewisają. Najwięcej pędów kwiatowych w kępie miały diploidalny /. 'Wycieruch' (77) i tetraploidalny /. 'Wojewoda' (63), u pozostałych taksonów było ich mniej. Na podstawie morfologii liści wyróżniono grupę kosaćców bezbródkowych o liściach wyprostowanych oraz przeginających się, zaś ze względu na wysokość kęp wydzielono taksony: karłowe (40 cm i niższe), niskie (40-59 cm), średnie (60-79 cm) oraz wysokie (80 cm i wyższe).

Please use the following format to cite the selected article:
KULIG M., WROŃSKI M., OSTAFIN K. The characteristics of flowers, and of clumps of selected iris species and varieties, from the Limniris section. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 3-12

Authors’ addresses:
e-mail: mkulig@ar.krakow.pl