Occurrence of entomopathogenic fungi in soil of Santiago and Fogo islands (Republic of Cape Verde)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science No 52, 2013: 203-209
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Occurrence of entomopathogenic fungi in soil of Santiago and Fogo islands (Republic of Cape Verde)

BEATA WASILEWSKA-NASCIMENTO
Department of Science and Technology, University of Cape Verde

Abstract: The soil is a habitat for many entomopathogenic fungi (EPF) all over the world. The Galleria bait method has been chosen to isolate the EPF from soil samples. The common occurrence of EPF in agricultural land was confirmed by these studies, which concluded, that the soil of Cape Verde is a habitat for EPF, such as Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. The presence of B. bassiana was recorded in the cultivable land of the island of Fogo, while M. anisopliae occurred in the soil of Fogo as well as Santiago. There were no records of EPF in woodlands. Statistically, more soil samples containing B. bassiana were derived from perennial crops. The amount of sand in the soil determined the presence of the fungus. On the other hand, M. anisopliae was present on less inclined grounds. Fusarium spp. was present in half of the examined soil samples. The isolation of native EPF and their subsequent application in developing countries may significantly contribute to reduce pest populations in agriculture effectively.

Key words: entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Fusarium spp., soil

Streszczenie: Występowanie grzybów owadobójczych w glebach wysp Santiago i Fogo (Republika Zielonego Przylądka). Gleba jest siedliskiem wielu grzybów owadobójczych (EPF) na całym świecie. Do izolowania EPF z prób glebowych zastosowano metodę owadów pułapkowych. Powszechność występowania EPF na terenach rolnych została potwierdzona niniejszymi badaniami, w wyniku których stwierdzono, że gleby Republiki Zielonego Przylądka są siedliskiem EPF, takich jak Beauveria bassiana i Metarhizium anisopliae. Obecność B. bassiana zarejestrowano w glebie wyspy Fogo a występowanie M. anisopliae zarówno na wyspie Fogo, jak i Santiago. Nie stwierdzono EPF na terenach zalesionych. Statystycznie więcej prób glebowych zawierających B. bassiana pochodziło z terenów pokrytych uprawami roślin wieloletnich, przy czym istotnym czynnikiem wpływającym na obecność grzyba była zawartość piasku w glebie. M. anisopliae był natomiast obecny na terenach o mniejszym nachyleniu terenu. Fusarium spp. był obecny w połowie przebadanych prób glebowych. Izolowanie EPF rodzimych z późniejszym ich zastosowaniem w krajach rozwijających się może w istotny sposób przyczynić się do skutecznego ograniczenia liczebności populacji szkodników w uprawach.

Please use the following format to cite the selected article:
WASILEWSKA-NASCIMENTO B. Occurrence of entomopathogenic fungi in soil of Santiago and Fogo islands (Republic of Cape Verde). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 203-209

Authors’ addresses:
Beata Wasilewska-Nascimento
Department of Science and Technology
University of Cape Verde
Palmarejo, CP 279-Praia
Republic of Cape Verde
e-mail: beata.nascimento@docente.unicv.edu.cv