Assesment of slaughter value of three broiler chicken genotypes

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 179-185
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Assesment of slaughter value of three broiler chicken genotypes

JULIA RIEDEL, MONIKA MICHALCZUK, ŻANETA ZDANOWSKA-SĄSIADEK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The study was conducted to examine slaughter parameters of three genotypes of meat type chicken: F1 crossbred derived from crossing of light hen of indigenous breed Greenleg Partridge with heavy meat type cocks, F2 crossbred being an effect of re-crossing obtained crossbred C x GP with meat type males and medium growing Hubbard JA 957, designed for a longer, 9-week production. Chicken were reared till 63rd day of age. Examined parameters were: dressing percentage, breast and leg meat yield and fatness. F1 crossbred (C x GP) were characterized by rather low body weight, typical for slow growing chicken and good musculature, especially breast. Re-crossing with meat type cocks affected significant (P < 0.01) improvement of the slaughter parameters. F2 crossbred (C x (C x GP) reached high body weight, typical for medium growing chicken. In comparison with Hubbard JA 957 F2 crossbred had lower body weight, the same dressing percentage, better breast and worse leg musculature, and less abdominal fat. High breast meat percentage in carcass and less fatness suggested, that these chickens can be used in meat production, as a medium growing material designed for a longer fattening period (9 weeks).

Key words: meat chicken, genotype, carcass traits

Streszczenie: Ocena wartości rzeźnej kurcząt z trzech materiałów genetycznych. W badaniach porównano kurczęta z trzech grup genetycznych: mieszańce F1 powstałe ze skrzyżowania lekkich kur rasy Zielononóżka kuropatwiana z ciężkimi kogutami typu mięsnego, mieszańce F2, efekt powtórnego krzyżowania powstałego mieszańca Cobb x Zk z kogutami typu mięsnego oraz Hubbard JA 957, przeznaczone do dłuższego chowu (9 tygodni). Kurczęta odchowywano do wieku 63 dni. Oceniano wydajność rzeźną, umięśnienie i otłuszczenie tuszek. Mieszańce F1 (C x Zk) charakteryzowała dość mała masa ciała, typowa dla kurcząt wolno rosnących, oraz dobre umięśnienie, zwłaszcza piersi. Ponowne skrzyżowanie z kogutami typu mięsnego wpłynęło na istotną (P < 0,01) poprawę parametrów oceny poubojowej. Mieszańce F2 (C x (C x Zk)) uzyskały dużą masę ciała, typową dla kurcząt średniorosnących. W porównaniu do kurcząt Hubbard JA 957 mieszańce F2 miały małą masę ciała, taką samą wydajność rzeźną, lepsze umięśnienie piersi, gorsze nóg i mniejsze otłuszczenie. Duży udział mięśni piersiowych w tuszce oraz małe otłuszczenie wskazują na przydatność tych kurcząt w użytkowaniu mięsnym jako materiał średnio rosnący, przeznaczony do dłuższego, 9-tygodniowego chowu.

Please use the following format to cite the selected article:
RIEDEL J., MICHALCZUK M., ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż. Assesment of slaughter value of three broiler chicken genotypes. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 179-185

Authors’ addresses:
Julia Riedel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: julia_riedel@sggw.pl