• warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: BŁĄD: wartość zbyt długa dla typu znakowego zmiennego (255) in /home/lv_home_i_ISCSI1/0/1/0/i110010/www-wylaczone/includes/database.pgsql.inc on line 140.
  • user warning: query: INSERT INTO drupal_accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Sensitivity of imago and larvae of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) in a sawdust litter to selected species and strains of Steinernematidae and Heterorhabditidae under laboratory conditions | Home page | Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. ', 'node/660', 'http://annals-wuls.sggw.pl/?q=node/639', '148.81.184.1', 0, '7a380c56fd50ad89c17b00aa56b36e2d', 670, 1553545381) in /home/lv_home_i_ISCSI1/0/1/0/i110010/www-wylaczone/modules/statistics/statistics.module on line 64.

Comparison of calving course of Limousine purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Friesian cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 167-171
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Comparison of calving course of Limousine purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Friesian cows

TOMASZ PRZYSUCHA, JAN SLÓSARZ, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Calving course of 100 cows of Limousine breed covered by bulls of the same breed as well as 100 cows of Polish Holstein-Friesian breed inseminated with Limousine bull's semen was investigated. In purebred population the material was taken from the beef cattle recording scheme provided by the Polish Association of Beef Cattle Breeders and Producers. In case of commercial crossing the material was taken from the questionnaires collected by the technicians representing Mazovian Centre of Animal Breeding and Reproduction in Łowicz. The data base covered calving course degree and calf body weight at birth degree. It was proved, that the significantly higher ratio of deliveries when human help was needed was stated in the purebred Limousine population (14%), in comparison to crossbreeding where the above mentioned ratio was only 7%. The most difficult calvings were observed for the calves of the highest birth weight. The high ratio of assisted calvings in commercial crossing as well as in purebred population of Limousines suggest that all of the deliveries should be monitored by the breeders. It should be also stated that the ratio of difficult calvings in the commercial crossing is significantly lower than that observed in purebred PHF population. Because of so low ratio of assisted calvings in commercial crossing with Limousine bulls it should be recommended to use the semen of bulls which pedigree show high body weight at birth and muscularity.

Key words: Limousine, calving course, commercial crossing

Streszczenie: Porównanie przebiegu porodu u krów rasy Limousine i jej mieszańców z bydłem rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W pracy oceniono przebieg porodów 100 krów rasy Limousine krytych buhajami tej samej rasy oraz 100 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (PHF) krytych w krzyżowaniu towarowym z buhajami mięsnej rasy Limousine. W hodowli czystorasowej materiałem do badań były wyniki oceny użytkowości bydła mięsnego prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W przypadku krzyżowania towarowego materiałem do badań były dane zawarte w „Kartach przebiegu ocielenia krowy" prowadzonych przez specjalistów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Dane dotyczące 100 porodów krów rasy Limousine inseminowa-nych nasieniem buhajów tej samej rasy oraz 100 porodów krów PHF inseminowanych nasieniem buhajów mięsnej rasy Limousine obejmowały ocenę przebiegu porodu oraz masę cielęcia przy urodzeniu. Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że znacznie większy i statystycznie istotny udział porodów wymagających pomocy człowieka stwierdzono w populacji czystorasowej bydła Limousine (14%), w porównaniu z krzyżowaniem towarowym krów mlecznych z buhajami tej rasy, gdzie odsetek trudnych ocieleń wyniósł zaledwie 7%. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ masy cielęcia na rozkład ocen przebiegu porodu w obu badanych populacjach. Najwięcej trudnych porodów zanotowano w grupie cieląt o największej masie przy urodzeniu. Stosunkowo duży odsetek porodów wymagających udziału człowieka zarówno w krzyżowaniu towarowym, jak i w populacji czystorasowej Limousine, sugeruje potrzebę monitorowania przez hodowcę wszystkich porodów. Należy podkreślić, że odsetek przypadków trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym z rasą Limousine jest znacznie mniejszy z ich częstością, jaką notuje się u bydła PHF utrzymywanego w czystości rasy.

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., SLÓSARZ J., GOŁĘBIEWSKI M., KUNOWSKA-SLÓSARZ M. Comparison of calving course of Limousine purebreds and their cross­breeds with Polish Holstein-Friesian cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 167-171

Authors’ addresses:
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl