Sensitivity of imago and larvae of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) in a sawdust litter to selected species and strains of Steinernematidae and Heterorhabditidae under laboratory conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 161-166
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Sensitivity of imago and larvae of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) in a sawdust litter to selected species and strains of Steinernematidae and Heterorhabditidae under laboratory conditions

ELŻBIETA PEZOWICZ, ANNA MAZURKIEWICZ, DOROTA TUMIALIS
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Sensitivity of imagines and larvae of the lesser mealworm to selected species and strains of entomopathogenic nematodes was studied in a pine sawdust litter on which chicken were kept from one to six weeks according to their production cycle (Niemiec 1998). The following nematode species and strains were used: S. feltiae from bioinsecticides Ovinema and Nemaplus, S. affinis, S. carpocapsae and H. bacteriophora strain Brecon. S. feltiae from biopreparation Ovinema appeared most invasive to the larvae and imagines of A. diaperinus.

Key words: lesser mealworm, pine sawdust, ento-mopathogenic nematodes, biological control

Streszczenie: Wrażliwość imago i larw pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) w ściółce z trocin na wybrane gatunki i szczepy nicieni Steinernematidae i Heterorhabditidae w warunkach laboratoryjnych. Celem badań było określenie wpływu nicieni entomopatogenicznych na śmiertelność larw i postaci imaginalnych pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) w ściółce z trocin sosnowych. Zbadano przeżywalność stadiów rozwojowych owadów w cyklu produkcyjnym hodowli kurcząt. Stwierdzono, że ze wzrostem stężenia amoniaku pochodzącym z odchodów kurcząt maleje inwa-zyjność nicieni entomopatogenicznych. Nicienie żyły tylko do trzeciego tygodnia cyklu produkcyjnego kurcząt. Najbardziej skutecznym gatunkiem w stosunku do larw i imago pleśniakowca okazał się S. feltiae z biopreparatu Ovinema. Trociny sosnowe są lepszym podłożem niż ściółka słomiana do zwalczania pleśniakowca lśniącego w brojlerniach.

Please use the following format to cite the selected article:
PEZOWICZ E., TUMIALIS D., MAZURKIEWICZ A. Sensitivity of imago and larvae of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) in a sawdust litter to selected species and strains of Steinernematidae and Heterorhabditidae under laboratory conditions. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 161-166

Authors’ addresses:
Elżbieta Pezowicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: elzbieta_pezowicz@sggw.pl