Effect of nanoparticles of copper and copper sulfate administered in ovo on hematological and biochemical blood markers of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 141-149
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Effect of nanoparticles of copper and copper sulfate administered in ovo on hematological and biochemical blood markers of broiler chickens

NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, MARTYNA BATORSKA1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, AGNIESZKA WNUK1, EWA SAWOSZ2, SŁAWOMIR JAWORSKI2, JAN NIEMIEC1
1Department of Animal Breeding and Production
2Department of Animal Nutrition and Feed Science Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: At the first stage of the study the experimental material included 300 clutching eggs of Hubbard Flex chickens. The eggs were divided into three groups: control (without injection in ovo), Nano50 (in ovo injection of colloidal copper nanoparticles) and NanoCuSO4 (in ovo injection of colloidal nanoparticles of copper sulphate). Experimental solutions were administered by in ovo injection using a sterile needle 0.3 mm as follows: Nano50 group - colloid of copper nanoparticles (concentration: 50 ppm), and NanoCuSO4 group - colloid of copper sulfate (concentration: 50 ppm), to the air cell of the egg. The eggs were incubated under standard conditions. After hatching, 50 chicks were selected from each group for 42-day rearing. Birds were fed standard complete feed mixtures for broilers. On the last day of rearing (day 42), 12 females and 12 males were selected from each group and their blood was sampled for assays of hematological and biochemical markers. Hematological analyses included determinations of: WBC, RBC, Hb, heterophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils, whereas biochemical analyses included assays of the following markers in blood serum: glucose, cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, urea, calcium, magnesium, phosphorus, iron, ASPAT, and ALAT. The use of copper nanoparticles evoked an increase in blood levels of RBC, HGB, HTC, heterophils, monocytes and basophils. In addition, in blood serum in contributed to reduced concentrations of glucose and cholesterol and increased levels of selected microelements: calcium, phosphorus and iron.

Key words: in ovo, nanoparticles, colloid, hematological and biochemical markers in chicken blood

Streszczenie: Wpływ nanocząstek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi kurcząt brojlerów. Materiał doświadczalny w pierwszym etapie stanowiło 300 jaj lęgowych kurcząt Hubbard Flex. Jaja podzielono na trzy grupy: kontrola, Nano50 i NanoCuSO4, z czego jaja z grupy Nano50 i NanoCuSO4 poddane zostały zabiegowi iniekcji in ovo. Eksperymentalne roztwory podano poprzez wstrzyknięcie in ovo, przy użyciu sterylnej igły 0,3 mm kolejno do grup: Nano50 (koloid nanocząstek miedzi, stężenie 50 ppm), NanoCuSO4 (koloid siarczanu miedzi, stężenie 50 ppm) do komory powietrznej jaja. Jaja inkubowano w standardowych warunkach. Po wykluciu z każdej grupy wybrano po 50 piskląt do odchowu trwającego 42 dni. Ptaki żywiono standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi dla brojlerów. W ostatnim 42. dniu odchowu z każdej grupy wybrano po 12 samic i 12 samców, od których pobrano krew celem określenia wskaźników hematologicznych i biochemicznych. Wykonano oznaczenia hematologiczne, tj.: WBC, RBC, Hb, łieterofile, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazo-file. Do oznaczenia wskaźników biochemicznych pobrano krew na surowicę, w której oznaczono wskaźniki biochemiczne: glukoza, cholesterol, triglicerydy, HDL-cholesterol, mocznik, wapń, magnez, fosfor, żelazo, ASPAT, ALAT. Zastosowanie nanocząstek miedzi wpłynęło na wzrost poziomu RBC, HGB, HTC, heterofili, monocytów i bazofili. Dodatkowo w surowicy stwierdzono obniżenie stężenia glukozy i cholesterolu przy jednoczesnym wzroście poziomu wybranych mikroelementów: wapnia, fosforu i żelaza.

Please use the following format to cite the selected article:
MROCZEK-SOSNOWSKA N., BATORSKA M.,  ŁUKASIEWICZ  M., WNUK A., SAWOSZ E., JAWORSKI S., NIEMIEC J. Effect of nanoparticles of copper and copper sulfate ad­ministered in ovo on hematological and biochemical blood markers of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 141-149

Authors’ addresses:
Natalia Mroczek-Sosnowska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: nataliamroczek1@wp.pl