The effect of density on the breeding optimization of the tropical house cricket Gryllodes sigillatus (Walker) (Orthoptera: Gryllidae)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 135-139
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The effect of density on the breeding optimization of the tropical house cricket Gryllodes sigillatus (Walker) (Orthoptera: Gryllidae)

ANNA MAZURKIEWICZ1, DOROTA TUMIALIS1, ELŻBIETA PEZOWICZ1, JAKUB URBAŃSKI2, PAWEŁ GALEWSKI1, KATARZYNA GÓRAL3
1Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Insect Factory

Abstract: The study was aimed at testing the density effect in the tropical house cricket breeding on its survival and growth rate when fed ad libitum. The tropical house crickets were kept in nine containers of a volume of 81 litres each. Three experimental variants were used: 7.5 ml of crickets were placed in the first container, 15 ml in the second and 30 ml in the third. Temperature in containers was 29°C, the experiment lasted 25 days. Obtained results showed that survival did not depend on the initial density in culture containers while crickets kept at a high density had smaller body length. The results may affect the optimization of house cricket breeding.

Key words: the tropical house cricket, Gryllodes sigillatus, survival, population density, growth rate, optimization of breeding

Streszczenie: Wpływ zagęszczenia na optymalizacją hodowli świerszcza bananowego Gryllodes sigillatus (Walker) (Orthoptera: Gryllidae). Praca miała na celu zbadanie wpływu zagęszczenia początkowego w hodowli świerszczy bananowych na ich przeżywalność oraz szybkość wzrostu przy dostępie do pokarmu ad libitum. Świerszcze bananowe w czasie eksperymentu były hodowane łącznie w dziewięciu pojemnikach o pojemności 81 l każdy. Zastosowano trzy warianty doświadczeń: w pierwszym pojemniku umieszczono 7,5 ml świeżo wylęgłych świerszczy, w drugim 15 ml, a w trzecim 30 ml. Każdy wariant doświadczenia powtórzono trzykrotnie. Temperatura w pomieszczeniu wynosiła 29°C. Eksperyment trwał 25 dni. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że objętość początkowa świerszczy użytych w każdym wariancie doświadczenia nie wpływa na przeżywalność owadów, jednak świerszcze hodowane w większym zagęszczeniu miały mniejszą długość ciała. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do zoptymalizowania hodowli tego gatunku świerszcza.

Please use the following format to cite the selected article:
MAZURKIEWICZ A., TUMIALIS D., PEZOWICZ E., URBAŃSKI J., GALEWSKI P., GÓRAL K. The effect ofdensity on the breeding optimization of the tropical house cricket Gryllodes sig-illatus (Walker) (Orthoptera: Gryllidae). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 135-139

Authors’ addresses:
Anna Mazurkiewicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_mazurkiewicz@sggw.pl