Comparison of components and number of Nosema sp. spores of wintering Carniolan and Italian bees debris

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 121-127
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Comparison of components and number of Nosema sp. spores of wintering Carniolan and Italian bees debris

BEATA MADRAS-MAJEWSKA1, LUIZA OCHNIO2, MACIEJ OCHNIO1, JOANNA ŚCIĘGOSZ1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Departament of Informatics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the experiment is to investigate and compare the components of the winter debris of two breeds of bees: Carniolan and Italian and microscopic tests of the bees samples from the experimental debris for the presence of Nosema sp. The study was carried on 20 wintering bee colonies in the apiary of the Apiculture Division of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. The research material was debris falling during the winter at the bottom of the hive that was bees, wax cappings, eggs, wax, pollen pellets, dark hardened fungal clods and fecal stains on the pads. The examination was conducted during the overwintering 2008/2009. In the spring of 2009 microscopic examination was conducted (samples of bees from the experimental debris for the presence of Nosema sp.). Pollen pellets are originated from bee bread, which bees use to feed the brood and was collected from two different breeds of bees. The presence of eggs in debris testifies to the fact that in winter queen of two studied breeds of bees are also lying eggs. The presence of fecal spots in debris is sporadic but it is the sign of no-semosis. Microscopic examination confirmed the assumption that the appearance of the fecal spots was a symptom of Nosema sp. presence. Nosema sp. infects bees of both breeds. Carniolan breed bees tend to self-medicate from nosemosis. Lack of feces does not indicate the lack of nosemosis in the case of both mentioned breeds of bees.

Key words: honeybee, winter debris, nosemosis, breeds of bees

Streszczenie: Porównanie części składowych osypu zimowego oraz ilości spor Nosema sp. pszczół rasy kraińskiej i włoskiej. Celem doświadczenia jest zbadanie i porównanie części składowych osypu zimowego pszczół dwóch ras kraińskiej i włoskiej oraz przeprowadzenie badań mikroskopowych prób pszczół z osypów doświadczalnych pod kontem występowania Nosema sp. Doświadczenie przeprowadzono na pszczole miodnej (Apis mellifera). Do badań użyto pszczół z 20 zimujących rodzin pszczelich w pasiece Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW w Warszawie. Materiałem badawczym był osyp spadaj ący w czasie zimy na dno ula, tzn. pszczoły, łuseczki woskowe, jaja, wosk, obnóża pyłkowe, ciemne stwardniałe grudki grzybicze oraz plamy kału na podkładkach. Doświadczenie przeprowadzono podczas zimowli 2008/2009. W okresie wiosennym 2009 roku przeprowadzono badania mikroskopowe (prób pszczół z osypów doświadczalnych na występowanie Nosema sp.). Obecność obnóży pyłkowych świadczy o obecności czerwiu w rodzinach obydwu ras. Obnóża pyłkowe pochodzą z pierzgi, którą pszczoły wykorzystują do karmienia czerwiu. Obecność jaj w osypie obydwu ras pszczół świadczy o tym, że w zimie niektóre matki też czerwią. Kał występuje sporadycznie i jest symptomem nosemy. Badania mikroskopowe potwierdziły przypuszczenie, że pojawienie się kału świadczy o obecności Nosema sp. Nosema sp. poraża pszczoły obydwu ras. Pszczoły rasy kraińskiej wykazują tendencje do samoleczenia. Brak kału u dwu ras pszczół nie wskazuje na brak nosemozy.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B., OCHNIO L., OCHNIO M., ŚCIEGOSZ J. Comparison of components and number of Nosema sp. spores of wintering Carniolan and Italian bees debris. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 121-127

Authors’ addresses:
Beata Madras-Majewska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Pracownia Pszczelarska
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl