Histological profile of breast and leg muscles of Silkies chickens and of slow-growing Hubbard JA 957 broilers

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 113-120
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Histological profile of breast and leg muscles of Silkies chickens and of slow-growing Hubbard JA 957 broilers

MONIKA ŁUKASIEWICZ1, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, AGNIESZKA WNUK1, MACIEJ KAMASZEWSKI2, DOBROCHNA ADAMEK2, LEON TARASEWICZ3, PETER ŻUFFA4, JAN NIEMIEC1
1Department of Poultry Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Ichthyobiology and Fisheries, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Faculty Media Art and Stage Design
4Czech and Slovak Breeders Association (race pigeons, chickens original, rabbits, exotic birds)

Abstract: The experiment was conducted with 60 slow-growing Hubbard JA 957 broilers and with 60 Silkies chickens reared until the 63rd day of life, in three replications, 20 birds each, in a closed building on litter. A three-stage feeding program was applied in the rearing period. Feed mixtures used in the experiment did not differ in contents of nutrients. In the first stage of rearing (till 21 days of life) the chickens were fed a standard starter feed mixture containing: 20.98% of total protein, 2,845 kcal/kg of me-tabolizable energy, 1.17% of lysine and 0.98% of met. + cys. In the period from 22 to 56 days of life they were receiving a grower type mixture containing: 20.0% of total protein, 2,900 kcal/kg of energy, 1.04% of lysine and 0.88% of met. + + cys., whereas contents of these components in the finisher type mixture administered till the end of the rearing period were as follows: 18% of protein, 2,965 kcal/kg of EM, 0.90% of lysine and 0.78% of met. + cys. On day 63 of rearing, 12 cockerels and 12 hens were selected random from each group. The birds were slaughtered in a poultry slaughter house, and specimens of their major breast muscle (m. pectoralis superficialis) and thigh muscle (biceps femoris) were sampled for analyses. The breast and leg muscles of the birds were characterized by diversified diameters of muscle fibers depending on bird genotype. The greatest diameters were found in breast and leg muscles of the slow-growing Hubbard JA 957 broilers, which was confirmed statistically (P < 0.01). It was also demonstrated that the mean diameter of muscle fibers of Silkies chickens was more than two times smaller compared to the Hubbard JA 957 chickens.

Key words: Silkies and Hubbard chicken, meat, histology, morphometry of muscle fibers

Streszczenie: Profil histologiczny mięśni piersiowych i nóg kurcząt Jedwabistych oraz wolno rosnących Hubbard JA 957. Badanie przeprowa-
dzono na 60 brojlerach wolno rosnących Hubbard JA 957 oraz 60 kurczętach Jedwabistych odchowywanych do 63. dnia życia, w trzech powtórzeniach po 20 szt., w zamkniętym budynku na ściółce. W okresie odchowu zastosowano trzyfazowy program żywienia. Mieszanki użyte w doświadczeniu nie różniły się pod względem zawartości składników pokarmowych. Kurczęta w pierwszym okresie odchowu do 21. dnia życia żywiono standardową mieszanką typu starter: 0 zawartości 20,98% białka ogólnego, 2845 kcal na kg energii metabolicznej, 1,17% lizyny i 0,98% met. + cys. W okresie od 22. do 56. dnia stosowano mieszankę typu grower, zawierającą 20,0% białka ogólnego, 2900 kcal na kg energii metabolicznej (EM), 1,04% lizyny i 0,88% met. + cys. Zawartość wcześniej wymienionych składników w mieszance fmiszer, stosowanej do końca odchowu, wynosiła odpowiednio: 18% białka, 2965 kcal na kg EM, 0,90% lizyny i 0,78% met. + cys. W 63. dniu odchowu wybrano z każdej grupy po 12 kogutów i 12 kur o masie ciała zbliżonej do średniej w grupie. Kurczęta ubito w ubojni drobiu i pobrano wycinki mięśnia piersiowego powierzchniowego (m. pectoralis supetficialis) oraz dwugłowego uda (biceps femoris). Mięśnie piersiowe i nóg ptaków doświadczalnych charakteryzowała zróżnicowana średnica włókien mięśniowych w zależności od genotypu. Największą średnicą charakteryzowały się mięśnie piersiowe 1 nóg ptaków wolno rosnących Hubbard JA 957, co zostało potwierdzone statystycznie (P < 0,01). Stwierdzono, że średnica włókien mięśniowych kurcząt Jedwabistych była o ponad połowę mniejsza w porównaniu do kurcząt Hubbard JA 957.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., WNUK A., KAMASZEWSKI M., ADAMEK D., TARASEWICZ L., ŻUFFA P., NIEMIEC J. Histological profi le of breast and leg muscles of Silkies chickens and of slow-growing Hubbard JA 957 broiler. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 113-120

Authors’ addresses:
Monika Łukasiewicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: monika_lukasiewicz@sggw.pl