Canine von Willebrand's disease - knowledge and awareness among dog breeders and owners in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 95-103
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Canine von Willebrand's disease - knowledge and awareness among dog breeders and owners in Poland

AGNIESZKA ŁOBODZIŃSKA, JOANNA GRUSZCZYŃSKA
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Von Willebrand's disease (vWD), one of the most common congenital bleeding diatheses caused by a deficient or defective von Willebrand's factor (vWF), is found in different breeds of dogs. The objective of the study was to perform a preliminary analysis of the knowledge and awareness of von Willebrand's disease among dog breeders and owners in Poland. The online survey was addressed to dog breeders and owners, comprised 25 questions and was voluntary and anonymous. It was placed on 12 thematic Internet forums dedicated to different breeds of dogs. The respondents provided 231 answers, 76 of which were complete. The results of the survey indicate that the dog breeders and owners are highly interested in genetic tests and want more general access to scientific information. By their own admission, the dog owners and breeders have partly insufficient knowledge about vWD. Considerable gaps in their knowledge about other issues (including breeding work) were also evidenced. Being a contribution to the discussion about canine vWD, this article highlighted the need to improve the education of dog breeders and owners, and to make them aware of their role in canine health care.

Key words: von Willebrand's disease, coagulation disorders, Canis lupus familiaris

Streszczenie: Choroba von Willebranda u psów - stan wiedzy i poziom świadomości hodowców i właścicieli psów w Polsce. Choroba von Willebranda (vWD) jest jedną z najczęściej występujących wrodzonych skaz krwotocznych, spowodowaną niedoborem bądź zaburzeniem czynnościowym czynnika von Willebranda, odnotowaną wśród psów różnych ras. Celem pracy była wstępna analiza stanu wiedzy i poziomu świadomości na temat choroby von Willebranda wśród hodowców i właścicieli psów w Polsce. Dlatego też w jej realizacji przeprowadzono ankietę skierowaną do hodowców i właścicieli psów. Ankieta on-line zawierała 25 pytań, wypełnienie jej było dobrowolne i anonimowe. Została ona umieszczona na 12 wybranych tematycznych forach internetowych, dotyczących różnych ras psów. Od respondentów otrzymano 231 odpowiedzi, z czego 76 pełnych. Wyniki ankiety wskazują, iż hodowcy oraz właściciele psów są niezwykle zainteresowani problematyką testów genetycznych, pragną bardziej powszechnego dostępu do informacji naukowej. W pewnym stopniu właściciele i hodowcy psów posiadają niewystarczający zasób wiedzy dotyczący vWD, co sami przyznali w ankiecie. Także w zakresie innych zagadnień (m.in. pracy hodowlanej) stwierdzić można znaczne jej braki. Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji na temat vWD u psów, który jednocześnie ujawnił potrzebę szerszej edukacji hodowców i właścicieli psów, a także konieczność uświadomienia im roli, jaką pełnią w ochronie zdrowia psów.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁOBODZIŃSKA A., GRUSZCZYŃSKA J. Canine von Willebrand's disease - knowledge and awareness among dog breeders and owners in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 95-103

Authors’ addresses:
Joanna Gruszczyńska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: joanna_gruszczynska@sggw.pl