The quality of camel wool held in the Tunisian Sahara Desert

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 91-94
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The quality of camel wool held in the Tunisian Sahara Desert

EWA KUŹNICKA, ANNA GRONDKOWSKA
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The goal of present work was to investigate wool quality of camels breeding in the Tunisian part of Sahara Desert. The study was carried out with 10 camel males at the age of three years. The samples of wool were taken from the left mid-side of a shoulder. Due to the low regrowth rate of wool, the samples were not split into the external and internal fractions before a measurement. The individual fibers were classified into three groups: 1) fibers with continuous medulla, 2) fibers with intermittent medulla, 3) fibers without medulla. Then the percentage of each type of fibers was evaluated. Thickness measurement was made using the microprojection method according to Polish Standard PN-72/ /P-04900. At least 600 fibers were measured in each sample. The high fraction of hair from the core constant rate of 78% wool with a thickness of up to 48 |im, and the hair thickness variation of 47% be attributed to the roughness of the wool. The wool of the camels under study should be used for the production of carpets and handicrafts. The occurrence of continuous core both in the thin and thick fibers confirmed the adaptation of camels to a large diurnal temperature variation, as in llamas and alpacas.

Key words: camel, wool, quality

Streszczenie: Jakość wełny wielbłądów utrzymywanych na obszarze tunezyjskiej Sahary. Analizie poddano wełnę pochodzącą od10 wielbłądów utrzymywanych na obszarze tunezyjskiej Sahary. Próby pobrano z boku za łopatką od samców w wieku 3 lat. Ze względu na mały odrost wełny pomiary zostały przeprowadzone na całym zespole włosowym, nie rozdzielano włókien na frakcję zewnętrzną i wewnętrzną. W trakcie pomiarów grubości poszczególne włókna klasyfikowano do 3 grup: 1) włókna o rdzeniu ciągłym; 2) włókna 0 rdzeniu przerywanym; 3) włókna bez rdzenia. Pomiar grubości dokonywany był metodą projekcyjną za pomocą lanametru na wyodrębnionej frakcji (pęczku). Obliczono procentowy udziału włosów rdzeniowych, bezrdzeniowych i z rdzeniem przerywanym występujących w badanych próbkach. Bardzo duży udział włosów z rdzeniem ciągłym, wynoszący 78% przy grubości wełny dochodzącej do 48 um i zmienności grubości włosów wynoszącej 47%, może świadczyć o szorstkości wełny. Wełna badanych wielbłądów powinna być wykorzystywana do produkcji dywanów 1 rękodzieła ludowego. Występowanie rdzenia ciągłego zarówno we włosach cienkich, jak i grubych wskazuje na przystosowanie do dużej dobowej zmienności temperatury, podobnie jak u lamy i alpaki.

Please use the following format to cite the selected article:
KUŹNICKA E., GRONDKOWSKA A. The quality of camel wool held in the Tunisian Sahara Desert. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 91-94

Authors’ addresses:
Ewa Kuźnicka, Anna Grondkowska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland