The welfare of horses assessed by the zoohygienic inventory method

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 77-83
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The welfare of horses assessed by the zoohygienic inventory method

TADEUSZ KOŚLA, AGNIESZKA POROWSKA
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The performed investigations aimed at assessing the welfare of horses in accordance with the rules and methods of zoohygienic inventory. The investigations were performed and the measurements taken at the Wolica riding complex of Warsaw University of Life Sciences. The basic parameters creating the microclimate were evaluated in the research described in the paper "The welfare of horses assessed by the investigations of chosen parameters of the stable microclimate" published in the present issue of Animal Science. Using the rules and methods of zoohygienic inventory the current paper presents the farm buildings, their equipment, ventilation system and closest surroundings in which the horses are kept. The investigations included the concentration of ammonia in the stables, to demonstrate the effectiveness of drains and ventilation. The obtained results were compared with the binding standards. The obtained results show that the parameters agree with zoohygienic recommendations and exceed the standards only sporadically. The welfare of animals was maintained.

Key words: welfare of horses, stable, zoohygienic inventory, ventilation, ammonia concentration

Streszczenie: Dobrostan koni oceniony metodą inwentaryzacji zoohigienicznej. Celem przeprowadzonych badań była ocena dobrostanu koni zgodnie z zasadami i metodyką inwentaryzacji zoohigienicznej. Badania i pomiary przeprowadzono na terenie kompleksu hippicznego Wolica SGGW. Podstawowe parametry tworzące mikroklimat oceniono w „Dobrostan koni oceniony z wykorzystaniem badań wybranych parametrów mikroklimatu stajni" opublikowanym w aktualnym numerze Animal Science. W niniejszej pracy, postępując zgodnie z zasadami i metodyką inwentaryzacji zoohigienicznej, opisano budynki inwentarskie, ich wyposażenie, system wentylacji i najbliższe otoczenie, w którym utrzymywane były konie. Zbadano stężenie amoniaku w pomieszczeniach, a otrzymane wyniki zestawiono z obowiązującymi normami. Uzyskane wyniki wskazują, iż badane elementy środowiska koni były zgodne z zaleceniami zoohigieny i tylko sporadycznie przekraczają normy. Dobrostan pod tym względem był zachowany.

Please use the following format to cite the selected article:
KOŚLA T., POROWSKA A. The welfare of horses assessed by the zoohygienic in­ventory method. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 77-83

Authors’ addresses:
Tadeusz Kośla
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: tadeusz_kosla@sggw.pl