The welfare of horses assessed by the investigations of chosen parameters of the stable microclimate

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 67-75
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The welfare of horses assessed by the investigations of chosen parameters of the stable microclimate

TADEUSZ KOŚLA, AGNIESZKA POROWSKA
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The performed investigations aimed at assessing the welfare of horses on the basis of the examination of chosen parameters of the stable microclimate. The investigations were carried out at the Wolica horse riding complex of Warsaw University of Life Sciences. The objects of the investigations were two buildings with breeding environments. The investigations were carried out during three seasons: summer, autumn and winter. The investigated basic parameters of the microclimate were: air temperature, relative humidity, air cooling force and movement as well as the type and intensity of lighting. The results were compared with the binding norms. The obtained results show that the parameters agree with the recommendations of animal hygiene exceeding the norms only sporadically. The welfare was maintained.

Key words: welfare of horses, stable, microclimate

Streszczenie: Dobrostan koni oceniony z wykorzystaniem badań wybranych parametrów mikroklimatu stajni. Celem przeprowadzonych badań była ocena dobrostanu koni na podstawie badania wybranych parametrów mikroklimatu stajni. Badania i pomiary przeprowadzono na terenie kompleksu hippicznego Wolica SGGW. Obiektami badań były dwa budynki stajni wykazujące różnice pod względem pierwotnego przeznaczenia, położenia, wymiarów, oświetlenia, warunków mikroklimatycznych. Badania zostały przeprowadzone w okresie trzech sezonów roku: letnim, jesiennym i zimowym. Oceniono czynniki kształtujące mikroklimat stajni, tj. temperaturę powietrza, wilgotność względną, prędkość i siłę oziębiającą powietrza, rodzaj i intensywność oświetlenia, a otrzymane wyniki zestawiono z obowiązującymi normami. Uzyskane wyniki wskazują, iż parametry są zgodne z zaleceniami zoohigieny i tylko sporadycznie przekraczają normy. Dobrostan był zachowany.

Please use the following format to cite the selected article:
KOŚLA T., POROWSKA A. The wel­fare of horses assessed by the investiga­tions of chosen parameters of the stable microclimate. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 67-75

Authors’ addresses:
Tadeusz Kośla
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: tadeusz_kosla@sggw.pl