Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 59-66
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011

WIOLETA KNIZEWSKA, ANNA REKIEL
Department of Pigs Breeding, Warsaw University of Live Sciences - SGGW

Abstract. The aim of the work was to analyze the changes in the population of Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland in the years 2000-2011 and to determine their direction, with consideration of hunting and level of utilization. The data for analysis were obtained from Research Station of the Polish Hunting Association (PZŁ) in Czempiń. There was found the increase in population of wild boar in hunting season 2011/2012 vs. 2000/2011, including the highest one in the Świętokrzyskie Province (256%) and Małopolska Province (264%) with the simultaneous high rise in hunting (250% and 413%, respectively). The concentration of wild boar population in 6 examined voivodeships, irrespectively of basic size of the population (level of population in season 2000/2001 in the voivodeships from group I (>10 thousand heads) and group II (<1.5 thousand heads) was increased. A moderate level of population utilization occurred to be insufficient what caused a constant progression of the population number in the studies voivodeships in the
years 2000-2011.

Key words: wild boar, population, changes

Streszczenie: Zmiany liczebności populacji dzika europejskiego (Sus scrofa L.) w wybranych województwach w Polsce w latach 2000-2011. Celem pracy była analiza zmian populacji dzika europejskiego w wybranych województwach w Polsce w latach 2000-2011 oraz określenie ich kierunku z uwzględnieniem pozyskania łowieckiego i poziomu eksploatacji. Dane do analizy udostępniła Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu. Stwierdzono wzrost populacji dzika w sezonie łowieckim 2011/2012 vs. 2000/2001, w tym największy w województwach świętokrzyskim (256%) i małopolskim (264%), przy równocześnie znacznym wzroście pozyskania łowieckiego (250 i 413%). Zagęszczenie populacji dzika wzrosło w sześciu badanych województwach, niezależnie od bazowej wielkości populacji (liczebność populacji w sezonie 2000/2001 w województwach z grupy I (>10 tys. szt.) i grupy II (<1,5 tys. szt.). Umiarkowany poziom eksploatacji populacji okazał się być niewystarczający, co spowodowało stałą progresję liczebności populacji w badanych województwach w latach 2000-2011.

Please use the following format to cite the selected article:
KNIŻEWSKA W., REKIEL A. Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 59-66

Authors’ addresses:
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl