The effect of feeding on aminopeptidase and non-specific esterase activity in the digestive system of pike-perch (Sander lucioperca L.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 49-57
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The effect of feeding on aminopeptidase and non-specific esterase activity in the digestive system of pike-perch (Sander lucioperca L.)

MACIEJ KAMASZEWSKI, TERESA OSTASZEWSKA
Department of Ichthyobiology and Fisheries, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The pike-perch (Sander lucioperca L.) at the age of 18 days were fed for 21 days using three different diets: Agio Norse (An), casein-gelatin (Cas), cod meal with gelatin (Mac) and nauplius Artemia salina (Art - control diet). On the last day of the experiment, fish fed Art and An diets had the statistically significant highest body mass, length, and survival. On the last day, the highest aminopeptidase activity in the anterior intestine and posterior intestine was registered in fish fed nauplius Artemia salina. The lowest activity of this enzyme in the anterior intestine was to be found in fish fed with Cas diet, while there was no difference between among groups in the posterior intestine. The non-specific esterase activity was registered in the stomach, liver, anterior intestine as well as in the posterior intestine. The lowest activity of this enzyme in the stomach was observed in the pike-perch fed with the Cas diet. In the anterior intestine, the highest activity was registered in fish fed with Art, and the lowest - on the Cas and Mac diet. The results of the current research prove that feeding the pike-perch An diet has a positive effect of the survival of the pike-perch, their growth rate and the activity of the enzymes. By contrast, feeding pike-perch Cas and Mac diets did not satisfy nutritional needs of fish, resulting in their low survival, growth rate and low activity of the enzymes examined.

Key words: pike-perch, Sander lucioperca, amino-peptidase, non-specific esterase, histochemistry

Streszczenie: Wpływ żywienia na aktywność ami-nopeptydazy i niespecyficznej esterazy w układzie pokarmowym sandacza (Sander lucioperca L.). Sandacze (Sander lucioperca L.) w wieku 18 dni były żywione przez 21 dni trzema dietami: Aglo Norse (An), kazeina-żelatyna (Cas), mączka z dorsza z żelatyną (Mac) i naupliusami Artemia salina (Art - dieta kontrolna). Ostatniego dnia doświadczenia ryby żywione Art i An miały statystycznie istotnie większą masę i długość ciała oraz przeżywalność. Ostatniego dnia doświadczenia najwyższą aktywność aminopetydazy w jelicie przednim i tylnym stwierdzono u ryb żywionych naupliusami Artemia salina. Najniższą aktywność tego enzymu w jelicie przednim stwierdzono u ryb żywionych dietą Cas, w jelicie tylnym zaś nie stwierdzono różnic między grupami doświadczalnymi. Aktywność niespecyficznej esterazy stwierdzono w żołądku, wątrobie, jelicie przednim i tylnym. Najniższą aktywność tego enzymu w żołądku obserwowano u sandaczy żywionych dietą Cas. W jelicie przednim najwyższą aktywność stwierdzono u ryb żywionych Art, natomiast najniższą u ryb żywionych Cas i Mac. Wyniki obecnych badań potwierdzają, że żywienie sandaczy dietą An korzystnie wpływa na przeżywalność, tempo wzrostu ryb i aktywność enzymów. Żywienie sandaczy dietami Cas i Mac powodowało natomiast niską przeżywalność ryb oraz tempo wzrostu, a także niską aktywność badanych enzymów.

Please use the following format to cite the selected article:
KAMASZEWSKI M., OSTASZEW­SKA T. The effect of feeding on aminopeptidase and non-specific esterase activity in the digestive system of pike-perch (Sander lucioperca L.). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 49-57

Authors’ addresses:
Maciej Kamaszewski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, Poland
e-mail: maciej_kamaszewski@sggw.pl