The occurrence of entomopathogenic fungi in the Chojnowski Landscape Park in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 37-47
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The occurrence of entomopathogenic fungi in the Chojnowski Landscape Park in Poland

JOANNA JARMUŁ-PIETRASZCZYK1, KAMILA GÓRSKA1, MARTA KAMIONEK1, JAN ZAWITKOWSKI2
1Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The study was aimed at estimating species composition and abundance of entomopathogenic fungi in the Chojnowski Landscape park. The effect of site, season (spring, summer, autumn) and temperature on the frequency of isolation of entomopathogenic fungi was also analysed. The effect of the first two factors was estimated based on the analysis of soil samples taken from meadow 1, forest 1 and orchard in spring, summer and autumn 2010. Three species of entomopathogenic fungi (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Isaria fumosorosea) were isolated in the study area. Site and temperature affected the frequency of isolation of particular species. On meadow 1 and in orchard M. anisopliae appeared to be the dominating species while forest 1 was dominated by B. bassiana. From among meadow and forest sites sampled in the autumn, forest 3 (nature reserve) was characterised by the highest density of entomopathogenic fungi. M. anisopliae and B. bassiana were most often isolated from meadow sites while B. bassiana and I. fumosorosea - from forest sites. B. bassiana and I. fumosorosea infected insects with significantly higher frequency at 20°C than at 25°C.

Key words: entomopathogenic fungi, biology, bioinsecticides, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Isaria fumosorosea, the Chojnowski Landscape Park

Streszczenie: Występowanie grzybów entomo-patogenicznych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Celem podjętych badań było określenie składu gatunkowego i nasilenia występowania grzybów entomopatogenicznych na wybranych siedliskach w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Zbadano także, czy na częstość izolowania grzybów entomopatogenicznych wywierają wpływ następujące czynniki: siedlisko, pora roku (wiosna, lato, jesień) oraz temperatura. Na podstawie badań prób glebowych pobranych z łąki 1, lasu 1 i sadu w okresie wiosny, lata i jesieni 2010 roku został oceniony wpływ siedliska i pory roku na występowanie grzybów entomopa-togenicznych. Na badanym terenie wyizolowano trzy gatunki grzybów entomopatogenicznych (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae i Isaria fumosorosea). Stwierdzono wpływ siedliska i temperatury na częstość izolacji poszczególnych gatunków. Na łące 1 i w sadzie gatunkiem dominującym okazał się M. anisopliae, zaś w lesie 1 B. bassiana. Z siedlisk łąkowych i leśnych, z których glebę pobrano jesienią, największe nasilenie grzybów entomopatogenicznych obserwowano w lesie 3 (rezerwacie). Na siedliskach łąkowych najczęściej izolowanymi gatunkami były M. anisopliae i B. bassiana, na siedliskach leśnych B. bassiana i I. fumosorosea. B. bassiana i I. fumosorosea istotnie częściej infekowały owady w 20°C niż 25°C.

Please use the following format to cite the selected article:
JARMUŁ-PIETRASZCZYK J., GÓR­SKA K., KAMIONEK M., ZAWITKOWSKI J. The occurrence of entomopathogenic fungi in the Chojnowski Landscape Park in Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 37-47

Authors’ addresses:
Joanna Jarmuł-Pietraszczyk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-787 Warszawa Poland
e-mail: joanna_jarmul@sggw.pl