Changes in glioblastoma multiforme ultrastructure after diamond nanoparticles treatment. Experimental model in ovo

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 29-35
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Changes in glioblastoma multiforme ultrastructure after diamond nanoparticles treatment. Experimental model in ovo

MARTA GRODZIK
Department of Animal Nutrition and Feed Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Experimental model in ovo. Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary malignancy in the brain and confers a uniformly poor prognosis. Despite decades of research on the topic, limited progress has been made to improve the poor survival associated with this disease, new therapeutic strategies are still needed. The application of nanotechnology to disease treatment, diagnosis, monitoring, drug delivery platform and to the control of biological systems is promising, also in cancer therapy. Diamond na-noparticles (DN) are bioactive substance toward glioma tumour cultured on the chicken embryo chorioallantoic membrane (CAM). DN reduce tumor mass and volume and inhibited new blood vessel development in glioma tumor. In the present experiment we additionally observed, that DN caused changes in the tumor ultrastructure testify to the ongoing process of cell death, probably carried out by autophagy.

Key words: autophagy, diamond nanoparticles, glioma, in ovo culture, transmission electron microscope

Streszczenie: Zmiany w ultrastrukturze glioblastoma multiforme po zastosowaniu nanocząstek diamentu. Badania modelowe in ovo. Glioblastoma multiforme (GBM) jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem pierwotnym mózgu o bardzo złych rokowaniach. Pomimo dekad lat badań na tym problemem, niewielki postęp został uczyniony aby wydłużyć życie chorym, nowe strategie terapeutyczne są nadal poszukiwane. Zastosowanie nanotechnologii w leczeniu chorób, diagnostyce, monitornigu, platformach dostarczania substancji aktywnych i kontroli systemów biologicznych daje nadzieję na poprawę aktualnej sytuacji, również w terapii nowotworów. Nanocząstki diamentu (DN) są bioaktywnymi substancjami w stosunku do guza mózgu hodowanego na błonie kosmówko-wo-omoczniowej zarodka kury. DN redukuje masę i objętość guza oraz hamuje rozwój nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę). W prezentowanym doświadczeniu dodatkowo zaobserwowano zmiany w ultrastrukturze komórek guza pod wpływem działania nanocząstek diamentu, które świadczą o zachodzących procesach śmierci komórkowej, prawdopodobnie na drodze autofagii.

Please use the following format to cite the selected article:
GRODZIK M. Changes in glioblastoma multiforme ultrastructure after diamond nanoparticles treatment. Experimental model in ovo. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 29-35

Authors’ addresses:
Marta Grodzik
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: marta_grodzik@sggw.pl