Comparison of the laying and egg weight of laying hens in two types of cages

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 13-22
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Comparison of the laying and egg weight of laying hens in two types of cages

KRZYSZTOF DAMAZIAK1, JULIA RIEDEL1, MONIKA MICHALCZUK1, ANNA KUREK2
1Department of Poultry Breeding, Warsaw University of Life Science - SGGW
2Department of Horses Breeding, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: This study was aimed at comparing production results of laying hens kept in two types of cages: furnished cages and conventional cages. It covered the period from the 36th till the 54th week of hens life that was divided into two experimental stages: stage I - from week 36 till week 44, and stage II - from week 46 to week 54. Till week 44, 190 layers were reared in groups (10 hens each) in furnished cages (F) and 190 layers were kept individually in conventional cages (C). In week 45, the hens from furnished cages (F) were moved to conventional cages (FC), whereas these from conventional cages (C) were randomly merged into groups of 10 hens and transferred to furnished cages (CF). Egg laying (%) and egg weight (g) were controlled as well as percentage contribution of eggs in standard egg weight classes was determined in both experimental stages. The study showed a significant (P < 0.01) effect of cage type on the laying performance of the hens but only in the second stage of the study, as well as a significant (P < 0.01) effect of hens moving to different cages. In both cases, higher egg laying was reported for the hens from the conventional cages. Egg weight in the first and the second stage of the experiment was significantly (P < 0.01) higher in the groups housed in the furnished cage. A higher egg weight (P < 0.01) was determined in the layers in the second stage of the study. Both in the first (P < 0.01) and in the second (P < 0.05) stage, analyses showed a significant effect of cage type on the contribution (%) of eggs in particular egg weight classes. A higher percentage of eggs in the L class was obtained from the hens housed in the furnished cages. Differences in laying performance after hens moving suggest that the layers adapt more easily and faster to conditions of the C type cages. The egg weight was, probably, more dependent on general laying performance and age of the hens than on cage type.

Key words: laying hens, types of cage, laying performance, egg weight

Streszczenie: Porównanie nieśności i masy jaj kur nieśnych utrzymywanych w dwóch typach klatek. W badaniach porównywano wyniki produkcyjne kur niosek utrzymywanych w dwóch typach klatek: klatkach wzbogaconych i klatkach konwencjonalnych. Badaniami objęto okres od 36. do 54. tygodnia życia kur podzielony na dwa etapy: I - od 36. do 44. tygodnia, II - od 46. do 54. tygodnia. Do 44. tygodnia 190 niosek utrzymywano grupowo (po 10 kur) w klatkach wzbogaconych (F) i 190 niosek utrzymywano pojedynczo w klatkach konwencjonalnych (C). W 45. tygodniu nioski z klatek wzbogaconych (F) przeniesiono do klatek konwencjonalnych (FC), a ptaki z klatek konwencjonalnych (C) połączono losowo po 10 i wprowadzono do klatek wzbogaconych (CF). W obu etapach badań kontrolowano nieś-ność (%) i masę jaj (g), określono też procentowy udział jaj w standardowych klasach wagowych. Wykazano istotny wpływ (P < 0,01) typu klatki na nieśność kur, ale tylko w drugim etapie badań, oraz istotny wpływ (P < 0,01) przeniesienia kur. W obu przypadkach większą nieśność wykazywały kury w klatkach konwencjonalnych. Masa jaj w pierwszym i drugim etapie doświadczenia była istotnie większa (P < 0,01) w grupach utrzymywanych w klatkach wzbogaconych. Większą masę jaja (P < 0,01) stwierdzono u kur w drugim etapie badań. Zarówno w pierwszym (P < 0,01), jak i w drugim (P < 0,05) etapie badań wykazano istotny wpływ typu klatek na udział (%) jaj w poszczególnych klasach wagowych. Więcej jaj w klasie L uzyskano u kur utrzymywanych w klatkach wzbogaconych. Różnice w nieśności kur po przeniesieniu sugerują, że nioski o wiele łatwiej i szybciej adaptują się do warunków klatek C. Masa uzyskanych jaj była bardziej zależna od poziomu nieśności i wieku kur niż rodzaju klatki.

Please use the following format to cite the selected article:
DAMAZIAK K., RIEDEL J., MICHALCZUK M., KUREK A. Comparison of the laying and egg weight of laying hens in two types of cages. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 13-22

Authors’ addresses:
Julia Riedel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: julia_riedel@sggw.pl