Towards the analysis of process fluctuation in wind turbine

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 81-84
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Towards the analysis of process fluctuation in wind turbine

BORIS DRAGANOV, VOLODYMYR KOZYRSKYI
Education and Research Institute of Energetics and Automatics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine - NULESU

Abstract: The basic laws of fluctuation and statistical physics propositions are presented. The analysis of turbulent wind flow characteristics is performed. An example of the correlation of wind speed horizontal and vertical components pulsation is presented. The dependence between the fluctuation laws and entropy is determined.

Key words: wind turbine, turbulent wind flow, process fluctuation, entropy

Streszczenie: Kierunki analizy fluktuacji procesów w silnikach wiatrowych. Przedstawiono podstawowe prawa fluktuacji i twierdzenia fizyki statystycznej. Wykonano analizę właściwości tur-bulentnego przepływu wiatrowego. Przedstawiono przykład korelacji pulsacji poziomych i pionowych składowych prędkości wiatru. Określono zależność między prawem fluktuacji i entropii.

Please use the following format to cite the selected article:
DRAGANOV B., KOZYRSKYI V. Towards the analysis of process fluctuation in wind turbine. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 81-84

Authors’ addresses:
Boris Draganov, Volodymyr Kozyrskyi
Education and Research Institute of Energetics and Automatics
National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine
12 Geroyiv Oborony str., build 8
Kiev 03041
Ukraine