An algorithm for determination of threshold value in extruded products by the method of maximum increments: modification of Otsu method

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 71-79
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

An algorithm for determination of threshold value in extruded products by the method of maximum increments: modification of Otsu method

ADAM EKIELSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented the results of comparative analysis of threshold value determination in the extruded products with the use of developed new algorithm. The original and modified Otsu algorithms were compared. In calculations of porosity indices of the extrudate cross section, the threshold values determined automatically with the use of investigated algorithms were compared with indications of an experts' panel. The results of threshold value calculated with the use of the proposed algorithm were closer to values indicated by the expert panel, than that obtained with the use of comparative algorithms. However, the proposed method tends to overstate the threshold value; in some cases it can cause losing the pores of small lacunarity on the bit map calculated by this method.

Key words: extrudate, porosity, threshold value, comparison of algorithms

Streszczenie: Algorytm wyznaczania wartości progowej w produktach ekstrudowanych metodą największych przyrostów. Modyfikacja metody Otsu. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej wyznaczania wartości progowej w produktach ekstrudowanych za pomocą opracowanego nowego algorytmu. Jako wartości porównywane wykorzystano oryginalny i zmodyfikowany algorytm Otsu. Automatycznie wyznaczone wartości progowe przy obliczaniu wskaźników porowatości przekroju ekstrudatu, obliczone przy wykorzystaniu badanych algorytmów zostały porównane ze wskazaniami panelu eksperckiego. Wyniki obliczenia wartości progowej uzyskane za pomocą proponowanego algorytmu znajdowały się bliżej wartości wskazywanych przez panel ekspercki niż wyniki uzyskane przy wykorzystaniu algorytmów porównawczych. Proponowana metoda wykazuje jednak tendencję do zawyżania wartości progowej, co w niektórych przypadkach może powodować gubienie porów o niewielkiej jamistości w obliczonej przy jej pomocy mapie bitowej.

Please use the following format to cite the selected article:
EKIELSKI A. An algorithm for determination of threshold value in extruded products by the method of maximum increments: modification of Otsu method. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 71-79

Authors’ addresses:
Adam Ekielski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164 Poland
e-mail: adam.ekielski@gmail.com