Effect of maintenance system on the selected aspects of dairy cattle health

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 63-70
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Effect of maintenance system on the selected aspects of dairy cattle health

MAREK GAWORSKI, MAŁGORZATA KOWALSKA
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented the results of investigations on the effect of dairy cattle maintenance system on the animal health and welfare. The paper is mainly focused on observations on the effect of cowshed bedding on animals' physiological state. Methodic of investigations was based on observing the cow herd in four farms during eight months. The animal maintenance technologies in these farms were different. Prior to investigations, the breeders were interviewed in respect of technical parameters in the buildings for livestock. The results of investigations proved that maintenance system, type of bedding and technical parameters of the livestock building influenced evaluation of cattle health and potential hazards expressed by injuries.

Key words: dairy cattle, bed, maintenance system, injuries, health

Streszczenie: Wpływ systemu utrzymania na wybrane aspekty zdrowotności bydła mlecznego. Celem pracy była ocena wpływu systemu utrzymania bydła mlecznego na stan zdrowia oraz dobrostan zwierząt. W pracy skupiono się głównie na obserwacji wpływu podłoża w oborze na stan fizjologiczny zwierząt. Metodyka badań opierała się na obserwacji stad krów w 4 gospodarstwach przez okres ośmiu miesięcy. Technologie utrzymania zwierząt w tych gospodarstwach były zróżnicowane. Przed przystąpieniem do badań przeprowadzono wywiady z hodowcami na temat parametrów technicznych budynków inwentarskich. Wyniki badań potwierdziły, że zarówno system utrzymania, rodzaj podłoża, jak i parametry techniczne budynku inwentarskiego wykazują wpływ na ocenę zdrowotności bydła i potencjalne zagrożenia wyrażane urazami ciała.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., KOWALSKA M. Effect of maintenance system on the selected aspects of dairy cattle health. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 63-70

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164 02-787 Warszawa Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl